Ty gia
Mã NT Mua Bán
USD 22,690 22,760
EUR 25,177 25,478
GBP 28,466 28,923
HKD 2,872 2,935
JPY 201 205
CHF 23,053 23,517
AUD 16,990 17,245
CAD 16,795 17,167
SGD 16,168 16,460
THB 656 683
Untitled Document Số người đang truy cập : 1

Bạn là người truy cập thứ
3,562,263
Giá Cao Su : Malaysia - Singapore - Thailand

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Tổng doanh thu (ước thực hiện)

33.489,24 tỷ đồng

Đạt 120,77 % KH năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 7.847 tỷ đồng, tăng 30,6 %;

Trong đó:

+ Doanh thu cao su

25.934,84 tỷ đồng

Đạt 125.67 % kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 42,3%, số tuyệt đối tăng 7.707 tỷ đồng.

+ Doanh thu Cty Mẹ - Tập đoàn + Công nghiệp - Dịch vụ: 

5.408,66 tỷ đồng

+ Doanh thu khác :        

2.145,74 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận (trước thuế)

11.692,53 tỷ đồng

Đạt 130,93 % KH năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 46.65 % số tuyệt đối tăng 3.719.5 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Lợi nhuận cao su        :                  

9.951,14 tỷ đồng

+ Lợi nhuận Cty Mẹ - Tập đoàn + Công nghiệp - Dịch vụ   :          

809,27 tỷ đồng

+ Lợi nhuận khác

932,12 tỷ đồng

Tỷ suất lợi nhuận: (ước đạt)

+ Trên vốn chủ sở hữu (bình quân)   :        

37,36 %

+ Trên doanh thu :        

34,91 %

- Nộp ngân sách (số phải nộp)         :        

3.571,9 tỷ đồng

đạt 142 % kế hoạch năm So với cùng kỳ năm trước tăng 66,1% số tuyệt đối tăng 1.227,3 tỷ đồng.

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2012:

 1. Diện tích khai thác

164.983 ha

 1. Năng suất bình quân

1,66 tấn/ha

 1. Sản lượng        

260.500 tấn

 1. Tiêu thụ

320.000 tấn (thu mua 40.000 tấn)

 1. Giá thành         

44.000.000 đồng/tấn

 1. Giá bán bình quân

67.000.000 đồng/tấn    

 1. Tổng doanh thu         

33.460 tỷ đồng

 1. Doanh thu cao su

21.883 tỷ đồng

 1. Tổng lợi nhuận (trước thuế)

9.385 tỷ đồng

 1. Lợi nhuận cao su

5.870 tỷ đồng

 1. Tỷ suất lợi nhuận/vốn ĐL sau thuế

32,5%

 1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu sau thuế    

23,0%

 1. Chăm sóc vườn cây KTCB

159.286 ha

 1. Trồng mới                                               

39.848 ha

 1. Tái canh                                                  

11.055 ha

 1. Phấn đấu tiền lương b/q                          

7.370.000 đồng/người/tháng

+ Diện tích tái canh, trồng mới toàn Tập đoàn dự kiến khoảng 50.903 ha, trong đó, tái canh 11.055 ha và trồng mới 39.848 ha.

+ Tổng diện tích cao su toàn Tập đoàn đến cuối kỳ đạt gần 365.000ha trong đó diện tích cao su kinh doanh năm 2012 là 164.982 ha;

 

Untitled Document