logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tin hội Doanh nhân trẻ Văn bản hội

STT Nội dung Ngày cập nhật Lượt tải về Tải về
1 Công văn   04/CV-DNT    (19/03/2015)
Đơn vị soạn thảo: Hội doanh nhân trẻ

Giới thiệu thay thế nhân sự tham dự UBH DNT TĐ khóa IV, NK 2013-2016
24/03/2015
08:13

2 Công văn   12/CV-DNT    (13/05/2014)
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
DS các đơn vị triển khai đóng góp quỹ thường niên Hội DNT Tập đoàn 2014
Đóng góp quỹ thường niên 2014
14/05/2014
09:26
3
3 Công văn   11/CV-DNT    (12/05/2014)
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
Hồ sơ đại biểu tham dự ĐH Hội DNT lần thứ V - NK 2014 - 2017
Hồ sơ đại biểu tham dự ĐH Hội DNTlần thứ V
13/05/2014
13:30

4 Công văn   10/TB-CNT    (06/05/2014)
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
Thời gian tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý cán bộ
Thay đổi thời gian tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý cán bộ
13/05/2014
13:29

5 Công văn   06/TB-DNT    (17/04/2014)
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
V/v Tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ
Tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ
22/04/2014
15:00

6 Công văn   06/CV-DNT-2014    (17/04/2014)
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội
Tiến hành rà soát, thống kê lại danh sách (cũ và mới) và cập nhật đầy đủ các thông tin về hội viên của đơn vị. <br>Để biết thêm chi tiết, xin mời vào website <a target="_blank" href="/doanhnhantre/"><strong>Hội Doanh Nhân Trẻ VRG</strong></a>
Thống kê danh sách hội viên
23/04/2014
09:10

7 Công văn   04/TB.DNT    (16/04/2014)
Đơn vị soạn thảo: Văn phòng Hội Doanh nhân Trẻ
Kết luận tại Hội nghị UB Hội Doanh nghiệp Trẻ Tập đoàn lần thứ 2 - Khóa IV (nhiệm kỳ 2013 - 2016).<br><a target="_blank" href="/media/vanban/4.DShotroquythuongnienhangnam.pdf"><strong>Danh sách hổ trợ quỹ thường niên hằng năm</strong></a><br>Để biết thêm chi tiết, xin mời vào website <a target="_blank" href="/doanhnhantre/"><strong>Hội Doanh Nhân Trẻ VRG</strong></a>
Kết luận tại Hội nghị UB Hội Doanh nghiệp Trẻ Tập đoàn
06/05/2014
16:57

8 Công văn   06/CV-DNT    (18/06/2012)
Đơn vị soạn thảo: Hội doanh nhân trẻ
Công văn : Hỗ trợ sách Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn.
Hỗ trợ sách Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn
19/06/2012
10:36

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ