logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CÔNG NGHIỆP - E-mail: cn@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

HUỲNH TẤN SIÊU

Trưởng Ban

htsieu@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1021)

Họ và tên:    

Chức vụ: 

E-mail:

Điện thoại:

DIỆP XUÂN TRƯỜNG

Phó Trưởng Ban

dxtruong@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1026)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

VĂN TRỌNG LONG

Phó Trưởng Ban

vtlong@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1028)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

Vị trí, chức năng

 1. Ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần là Ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý các lĩnh vực:
  • Công nghiệp (bao gồm sản xuất chế biến cao su thiên nhiên, sản phẩm công nghiệp cao su chuyên sâu, quản lý chất lượng cao su thiên nhiên).
  • Quản lý sử dụng xe máy – thiết bị trong ngành.
  • Sản xuất chế biến gỗ.
  • Môi trường - sản xuất sạch hơn.
  • Chương trình phát triển bền vững toàn Tập đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về công nghiệp và môi trường mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 1. Tham gia xây dựng và phối hợp cùng các Ban nghiệp vụ  tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực sản xuất cao su thiên nhiên, công nghiệp cao su; chế biến gỗ; môi trường, sản xuất sạch, quản lý chất lượng cao su;quản lý và sử dụng xe máy và thiết bị, chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn, việc thực hiện cơ giới hóa một số công đoạn trong trồng và chăm sóc cây trồng.
 2. Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban chuyên môn nghiệp vụ Tập đoàn tổ chức thẩm định về công nghệ, giải pháp kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư, dự án phát triển, các sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất chế biến cao su thiên nhiên; công nghiệp cao su; chế biến gỗ; môi trường.
 3. Tham mưu sản xuất các sản phẩm cao su thiên nhiên, các sản phẩm công nghiệp cao su chuyên sâu phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất của Tập đoàn, các đơn vị.
 4. Tham gia xây dựng, rà soát/bổ sung tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật của ngành trên lĩnh vực công nghiệp, chế biến gỗ, môi trường, quản lý và sử dụng xe máy thiết bị trong ngành; đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
 5. Hướng dẫn, theo dõi và tổ chức kiểm tra (định kỳ/đột xuất) việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, quy trình, quy phạm kỹ thuật…do Tập đoàn hoặc các Bộ ngành ban hành liên quan đến lĩnh vực sản xuất chế biến cao su thiên nhiên, công nghiệp cao su, chế biến gỗ, môi trường, sản xuất sạch. Đề xuất triển khai ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.  
 6. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trên các lĩnh vực được phân công để tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất.
 7. Công tác khoa học kỹ thuật chuyên ngành:
  - Quản lý, giám sát việc thực hiện các đề tài, các sáng kiến cải tiến KHKT, dự án khoa học kỹ thuật công nghiệp cấp Tập đoàn, các dự án hợp tác quốc tế về khoa học kỹ thuật công nghiệp, bảo vệ môi trường và việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
  - Phối hợp với Viện nghiên cứu Cao su, các Ban có liên quan và các tổ chức trong và ngoài nước xây dựng chương trình, kế hoạch, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất và bảo vệ môi trường.
  - Giám sát việc chuyển giao công nghệ, tiếp nhận, nghiên cứu, phổ biến và chuyển giao toàn bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước vào thực tiễn sản xuất.
 8. Đề xuất, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo, hội nghị chuyên đề… thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
 9. Tham gia xây dựng, phối hợp cùng các Ban nghiệp vụ triển khai thực hiện chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn.
 10. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó và được sự chấp thuận của lãnh đạo Tập đoàn. 
  Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về công nghiệp và môi trường mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.
 11. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên, đồng thời gửi Tổng Giám đốc để báo cáo.
 12. Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ