logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

PHÁP CHẾ THANH TRA - E-mail: ttbv@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

                      TRẦN THANH PHỤNG

                      Phó TGĐ, kiêm Trưởng Ban

                      ttphung@rubbergroup.vn

                      (028) 39325234 (1105)

Họ và tên:                      

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

ĐINH HOÀNG PHÚ

Phó Trưởng Ban

dhphu@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1033)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

BÙI NGỌC TIẾN

Phó Trưởng Ban

bntien@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1034)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

Vị trí và chức năng

  1. Ban Kiểm tra Thanh tra Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Tập đoàn theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tham mưu, giúp việc của Lãnh đạo Tập đoàn về các mặt công tác: pháp chế, an ninh, quốc phòng, bảo vệ, thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo thuộc trách nhiệm của Tập đoàn, những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần.

Nhiệm vụ

1. Tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn

1.1. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn; chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, các đề án về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tập đoàn trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xem xét, quyết định theo thẩm quyền; xây dựng dự thảo các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tập đoàn.

1.2. Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng ủy Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về công ta kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Tập đoàn; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên (theo quy định tại Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng).

1.3. Giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn thành lập đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Đảng Tập đoàn. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Tập đoàn hàng quý, hàng năm; tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Tập đoàn hàng năm.

1.4. Thực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Bố trí, phân công cán bộ tham gia các đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn đạt chất lượng, hiệu quả.

1.5. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ Tập đoàn. Theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ Tập đoàn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

1.6. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn về lĩnh vực kiểm tra, giám sát; thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ cấp trên.

1.7. Giúp Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn các đảng ủy, chi uỷ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tham gia tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cấp dưới.

1.8. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng; tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

1.9. Thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn phân công.

2. Tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn (gọi tắt là Lãnh đạo Tập đoàn).

2.1. Xây dựng chương trình công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân theo thẩm quyền của Tập đoàn. Tổ chức hướng dẫn và giám sát thực hiện kế hoạch thanh tra, bảo vệ, quân sự của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên trực thuộc.

2.2. Thanh kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt về công tác quản lý sản xuất kinh doanh, việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Tập đoàn giao.

Quyền hạn

        1. Lãnh đạo Ban là Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn được thực hiện các quyền hạn quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ban hành kèm Quyết định số 39-QĐ/ĐU, ngày 21/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn.

          2. Lãnh đạo Ban Kiểm tra Thanh tra được tham dự các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn về các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban và cử cán bộ của Ban tham dự khi được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn.

          3. Được dự các cuộc họp của các cấp ủy trực thuộc, đơn vị thành viên bàn về công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các hội nghị, hội thảo liên quan.

          4. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó và được sự chấp thuận của lãnh đạo Tập đoàn. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định liên quan đến công tác thanh tra, pháp lý mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

          5. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân báo cáo hoặc cung cấp tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ, chức năng.

          6. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên đồng thời gửi Tổng Giám đốc để báo cáo

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ