logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - E-mail: ldtl@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN KHẮC CHUNG

Trưởng Ban

tkchung@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1931)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

HỒ TRỌNG MINH THẢO

Phó Trưởng Ban

htmthao@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1933)

Họ và tên:                   

Chức vụ:     

E-mail: 

Điện thoại:

TRƯƠNG PHỤNG LOAN

Phó Trưởng Ban

tploan@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1932)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

Vị trí và chức năng

 1. Ban Lao động Tiền lương Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần là Ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý về :
  - Công tác lao động, tiền lương, tiền công và hợp đồng lao động.
  - Việc làm, đào tạo ngắn hạn, đào tạo nghề cho người lao động;
  - Công tác bảo hiểm xã hội; An toàn vệ sinh lao động;
  - Tổ chức đào tạo và thi nâng ngạch chuyên viên chính cho Người lao động.
  - Xếp hạng doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công trong phạm vi quản lý Nhà nước của Tập đoàn.
 2. Xây dựng các quy chế về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công, An toàn vệ sinh lao động và thi nâng ngạch tại Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
 3. Xây dựng quỹ lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp bao gồm: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Ban Kiểm soát và quỹ lương của Người lao động Công ty mẹ Tập đoàn, trình các Bộ ngành thẩm định.
 4. Hướng dẫn và thẩm định xếp hạng doanh nghiệp cho các đơn vị thành viên theo quy định .
 5. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp bao gồm: Hội đồng quản trị/HĐTV, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Ban Kiểm soát và quỹ lương của Người lao động hàng năm của các đơn vị thành viên trình lãnh đạo Tập đoàn ký ban hành.
 6. Hướng dẫn xây dựng và thẩm định kế hoạch đào tạo bồi dưởng ngắn hạn, đào tạo nghề cho người lao động; Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động hàng năm cho người lao động trong toàn Tập đoàn.
 7. Xây dựng nội quy lao động, quy chế trả lương, và phương pháp trả lương tại Công ty mẹ - Tập đoàn.
 8.  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước về lao động tiền lương trong Tập đoàn.
 9. Hướng dẫn xây dựng hợp đồng lao động, ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; quy trình thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.
 10.  Xây dựng quy chế thi nâng ngạch lương cho cán bộ gián tiếp trong toàn Tập đoàn và tổ chức thực hiện hàng năm.
 11. Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về :

a). Bảo hiễm Xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

b). Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động.

c). Chính sách việc làm đối với đối tượng người dân tộc, phụ nữ có thai, người chưa thành niên, người cao tuổi….

d). Tham mưu xây dựng phương án lao động và giải quyết chế độ chính sách lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp.

12.  Là Thành viên của các Ban, Hội đồng của Tập đoàn:

              - Là thường trực Hội đồng Bảo hộ Lao động của Tập đoàn.

              - Tham gia Ban Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, chính sách đối với lao động trong sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.

              - Là thường trực Hội đồng Thi nâng ngạch lương của Tập đoàn.

              - Là thường trực Hội đồng nâng bậc lương người lao động tại Công ty mẹ - Tập đoàn.

13. Xây dựng tiền lương:

 1. Xây dựng quỹ tiền lương của Tập đoàn hàng năm theo quy định và hướng dẫn thực hiện.
 2. Thực hiện chi trả Tiền lương, tiền công đối với người lao động và Người quản lý trong Công ty mẹ - Tập đoàn.
 3. Tiền lương, tiền công đối với người quản lý, người lao động của Tập đoàn đi làm việc, học tập, công tác ở nước ngoài.
 4. Tiền lương, tiền công đối với người nước ngoài làm việc trong Tập đoàn.

14. Quy định nguyên tắc, phương pháp xây dựng định mức lao động, tiêu chuẩn, cấp bậc, kỹ thuật công nhân trong Tập đoàn.

15. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với Người lao động tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

16. Phối hợp với các ban chuyên môn tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp lao động và hợp đồng lao động theo phân công của Tổng Giám đốc.

17.Tham mưu ký hợp đồng tuyển dụng lao động, chấm dứt và quản lý Hợp đồng lao động của Công ty mẹ - Tập đoàn.

18. Tham mưu tổ chức các lớp đào tạo bồi dưởng ngắn hạn về nghiệp vụ Lao động tiền lương, BHXH, An toàn vệ sinh lao động theo quy định của nhà nước.

19. Tham mưu đề xuất kiến nghị với lãnh đạo Tập đoàn về chính sách lao động tiền lương, thưởng và lợi ích khác cho người lao động.

20. Phối hợp các Ban chuyên môn kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực được phân công.

21. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó và được sự chấp thuận của lãnh đạo Tập đoàn.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về tài chính kế toán mà Người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

22. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên, đồng thời gửi Tổng Giám đốc để báo cáo.

23. Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ đúng  quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ