logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

QUẢN LÝ KỸ THUẬT - E-mail: qlkt@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHẠM HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban

phduong@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1837)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN VĂN THÁI

Phó Trưởng Ban

nvthai@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1833)

Họ và tên:                    

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN NGỌC KHIÊM

Phó Trưởng Ban

nnkhiem@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1837)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

Vị trí và Chức năng:

 

 1. Ban Quản lý Kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần là Ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần.
 2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý:
  - Chuyên ngành nông nghiệp kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và các lĩnh vực khác liên quan đến chuyên ngành nông nghiệp cao su thiên nhiên của Tập đoàn.
  - Đầu mối tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kể trên.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

 1. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, các lĩnh vực khác liên quan đến sản xuất  cao su thiên  nhiên của Tập đoàn.
 2. Thẩm định giải pháp kỹ thuật thuộc các dự án nông nghiệp;
 3. Quản lý công tác kỹ thuật nông nghiệp trên vườn cao su Tập đoàn (thu hoạch mủ và quản lý vườn cây khai tác, trồng mới- thanh lý, tái canh, chăm sóc vườn KTCB, quản lý giống,  đất đai thổ nhưỡng-phân bón, phòng trị bệnh hại,…)    - Phối hợp cùng Ban Kế họach Đầu tư  xây dựng, trình lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt kế hoạch thanh lý, tái canh trồng mới dài hạn, trung hạn và hàng năm phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
 4. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức kiểm tra thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp… và các lĩnh vực khác liên quan đến đầu tư của Tập đoàn trong lĩnh vực trồng cây lâm nghiệp…các lĩnh vực khác liên quan đến cao su tại các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn.
 5. Định kỳ kiểm tra công tác kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, tổng kết thực tiễn và đề xuất Lãnh đạo;
 6. Tham gia công tác quản lý giống cao su và chỉ đạo việc thực hiện cơ cấu giống cao su; định kỳ tổng kết đánh giá và phối hợp xây dựng cơ cấu bộ giống cao su phù hợp từng vùng; chỉ đạo việc đưa nhanh cơ cấu giống mới vào sản xuất.
 7. Tham gia công tác quản lý sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích mủ về chất lượng, chủng loại, số lượng, định mức theo Quy trình Kỹ thuật và các văn bản quy định của Nhà nước và của Tập đoàn;
 8. Tham gia quản lý công tác phòng trị bệnh hại, thiên tai và các vấn đề liên quan. Xây dựng hệ thống mạng lưới tổ chức công tác BVTV toàn Tập đoàn, phối hợp đề xuất các giải pháp ứng phó thiên tai, tác động biến đổi thời tiết khí hậu đến sản xuất nông nghiệp Tập đoàn;
 9. Tổ chức công tác quản lý cơ sở dữ liệu và phân tích khai thác cơ sở dữ liệu vườn cây cao su. Hàng năm kiểm kê, thống kê, phân tích, đánh giá các số liệu liên quan để đưa ra giải pháp phù hợp và  tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn;
 10. Phối hợp với các Ban Tập đoàn trong việc triển khai các lĩnh vực đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp như xen canh (trên hàng cao su và trên vùng cao su), phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp bền vững...
 11. Công tác khoa học kỹ thuật:
  - Tổ chức đăng ký và quản lý việc thực hiện các đề tài/ dự án khoa học kỹ thuật cấp Tập đoàn có liên quan trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; quản lý các dự án hợp tác quốc tế về khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường và việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
  - Chủ trì, phối hợp với các Ban liên quan, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, các đơn vị thành viên trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp vào thực tế sản xuất; phối hợp trong triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý vườn cây Tập đoàn;
  - Tổ chức xây dựng các mô hình điểm và triển khai nhân rộng trong sản xuất.
 12. Giám sát việc chuyển giao và tiếp nhận, nghiên cứu, phổ biến, các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước về sản xuất nông nghiệp.
 13. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Phối hợp các Ban liên quan trong tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành nghề có liên quan.
 14. Tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo chuyên đề, các đợt tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật có liên quan đến sản xuất cao su của Tập đoàn.
 15. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và triển khai trong các lĩnh vực nông nghiệp,...
 16. Tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp: Tổng hợp, theo dõi diện tích cây cao su và cây trồng khác trên tổng thể đất nông nghiệp của Tập đoàn, rà soát, phát hiện và xử lý đề xuất các giải pháp để sử dụng đất hiệu quả; Phối hợp với Ban Kế hoạch Đầu tư của Tập đoàn để chuẩn xác số liệu về diện tích, sản lượng cây trồng theo định kỳ hàng năm.
 17. Tổ chức, quản lý dự án phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm trong Tập đoàn.
 18. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó và được sự chấp thuận của lãnh đạo Tập đoàn.

 

          Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về quản lý kỹ thuật mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

        19. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên, đồng thời gửi Tổng Giám đốc để báo cáo.

        20. Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ đúng  quy định của pháp luật.

        21.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ