logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - E-mail: tckt@rubbergroup.vn

Họ và tên:        

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHẠM VĂN HỎI EM

Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài Chính Kế Toán

pvhem@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1901)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN HỒNG MINH

Phó Trưởng Ban

nhminh@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1922)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

BÙI THANH TÂM

Phó Trưởng Ban

bttam@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1902)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

Vị trí và chức năng

  1. Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần là Ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần.
  2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý về công tác tài chính kế toán và kiểm toán của Tập đoàn.
     
  3. Trực tiếp quản lý nghiệp vụ và nhân sự của Phòng Xử lý và thu hồi nợ

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm trình Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện và quản lý công tác tài chính kế toán của Công ty mẹ - Tập đoàn.

3. Tham gia quản lý các nguồn vốn: vốn Điều lệ, Quỹ đầu tư phát triển, các quỹ của Tập đoàn theo quy định. Tham gia quản lý vốn và tài sản của Tập đoàn, bảo toàn và phát triển vốn.

4. Tham gia hướng dẫn công tác quản lý tài chính, công tác kế toán đối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn theo qui định của Nhà nước.

5. Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính hàng năm của Tập đoàn và các Công ty con, quản lý vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn. Đề xuất giải quyết các nội dung về tài chính để đảm bảo về mặt tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty mẹ - Tập đoàn, góp vốn và theo dõi góp vốn vào các dự án đầu tư, Công ty con, Công ty liên kết.

6. Thực hiện các công tác nghiệp vụ để trình Lãnh đạo bảo lãnh các khoản tín dụng cho các Công ty con để đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. Theo dõi, tổng hợp tình hình bảo lãnh các dự án đầu tư.

7. Tham gia với các Ban chức năng có liên quan việc thực hiện thẩm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Tập đoàn.

8. Tham gia xây dựng các quy chế, chính sách của Tập đoàn và các đơn vị thành viên có liên quan đến công tác tài chính kế toán (thuộc thẩm quyền của Tập đoàn).

9. Trên cơ sở chính sách của Nhà nước, tham gia nghiên cứu xây dựng các chính sách, chế độ tài chính liên quan đến đặc thù của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

10. Tham gia đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo đúng quy định của Nhà nước.

11. Tham gia kiểm tra việc sử dụng vốn đối với các dự án đầu tư của Tập đoàn và các dự án đầu tư của đơn vị thành viên theo phân cấp của Tập đoàn, đúng theo quy chế kiểm tra, giám sát của Tập đoàn.

12. Tham gia với các Ban chức năng của Tập đoàn xét duyệt, giao kế hoạch sản xuất  kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch xây dựng cơ bản, lao động tiền lương, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, tiếp thị, xuất nhập khẩu.

13. Là thành viên của Hội đồng: Hội đồng Giá, Hội đồng Thẩm định các dự án, Hội đồng Chuyển nhượng Thanh lý Tài sản,v.v…

14. Tham gia công tác đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính.

15. Tham gia thực hiện việc thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp các đơn vị thành viên.

16. Tổ chức thực hiện quyết toán vốn của các đơn vị thành viên và bàn giao sang công ty cổ phần.

17. Tham gia xây dựng, bổ sung, sữa đổi Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ.

       18. Tham gia xây dựng chủ trương, định hướng của Tập đoàn đối với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần (thông qua văn bản thoả thuận nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông hàng năm) và Công ty TNHH MTV 100% vốn Tập đoàn về lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán, phân phối lợi nhuận, sử dụng vốn v.v…

19. Tính toán, kiểm tra và phân tích các thông tin về kinh tế tài chính, cung cấp đầy đủ các số liệu cho Lãnh đạo Tập đoàn để kịp thời điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

20. Phối hợp với Ban Tổ chức Nhân sự trình Lãnh đạo Tập đoàn bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các kế toán trưởng và cán bộ kế toán thuộc thẩm quyền của Tập đoàn. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán đối với cán bộ kế toán trong toàn Tập đoàn.

21. Thực hiện giám sát đầu tư vốn của Tập đoàn vào các đơn vị thành viên thông qua hình thức giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hàng năm của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên, trên cơ sở đó đề xuất hình thức đánh giá xếp loại doanh nghiệp, đánh giá hoạt động của viên chức quản lý và đề xuất hình thức giám sát tài chính đối với những đơn vị khó khăn về tài chính hoặc sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

22. Là đầu mối, chủ trì và phối hợp với các Ban có liên quan trong công tác thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của Tập đoàn;

23. Tham mưu, đề xuất, quản lý và thực hiện nghiệp vụ về công tác tài chính của Đảng ủy Tập đoàn theo quy định về công tác tài chính của Đảng và thực hiện việc thu nộp đảng phí theo quy định, đồng thời phối hợp với các Ban tham mưu kiểm tra việc thu nộp đảng phí tại các cơ sở đảng ủy trực thuộc;

24. Tham gia phối hợp với các Ban, bộ phận có liên quan trong công tác công bố thông tin và quản lý danh sách cổ đông của Tập đoàn.

25. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý (nếu có) đối với các hồ sơ còn tồn tại của Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam sau khi được sáp nhập vào Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để có cơ sở giải quyết, xử lý thu hồi nợ và các công việc có liên quan;

26. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xử lý, thu hồi nợ và các công việc có liên quan, theo phương án sáp nhập đã được phê duyệt; tham gia làm việc với các cơ quan liên quan đến hoạt động xử lý nợ, xử lý tài chính còn tồn tại;

27. Trong quá trình xử lý nợ, nếu có phát sinh việc tranh chấp, thì tham mưu và giúp cho Lãnh đạo Tập đoàn tham gia các hoạt động tố tụng tại toà án hoặc trọng tài kinh tế để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn;

28. Theo dõi và báo cáo tình hình xử lý và thu hồi nợ cho lãnh đạo Tập đoàn định kỳ hàng quý;

29. Tổ chức lưu trữ các hồ sơ, chứng từ pháp lý, chứng từ có giá, liên quan đến hoạt động xử lý và thu hồi nợ;

30. Theo dõi hoạt động đầu tư tài chính trước đây của Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam sau khi tiếp nhận về Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

31. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó và được sự chấp thuận của lãnh đạo Tập đoàn.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về tài chính kế toán mà Người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

32. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên, đồng thời gửi Tổng Giám đốc để báo cáo.

33. Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật.

34. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ