logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

TỔ CHỨC NHÂN SỰ - E-mail: tccb@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

                    NGUYỄN THỊ THÚY LINH

                    Trưởng Ban

                    nttlinh@rubbergroup.vn

                    (028) 39325234 (1056)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

VŨ TIẾN HOÀNG ĐẠO

Phó Trưởng Ban

vthdao@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1009)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

                    PHAN THỊ VÀNH KHUYÊN

                    Phó Trưởng Ban

                    ptvkhuyen@rubbergroup.vn

                    (028) 39325234 (1002)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

Vị trí và chức năng

Là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn ( gọi tắt là Đảng ủy Tập đoàn) và Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn ( gọi tắt là Lãnh đạo Tập đoàn) về công tác tổ chức hệ thống chính trị của Tập đoàn: đảng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác tổ chức, bộ máy, biên chế cán bộ, nhân sự; chế độ chính sách và tiền lương ; khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ chính trị nội bộ của Tập đoàn.

Nhiệm vụ

1. Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn và Lãnh đạo Tập đoàn về công tác cán bộ:

1.1. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị đồng thời triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn về công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

1.2. Tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, giải pháp thực hiện công tác cán bộ cấp ủy, lãnh đạo quản lý theo quy định về phân cấp quản lý trong Tập đoàn;

1.3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch luân chuyển cán bộ cấp ủy và lãnh đạo quản lý theo quy định.

1.4. Xây dựng, cụ thể hóa, đề xuất triển khai và sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế quản lý, phân cấp quản lý, quy định về quy trình thủ tục liên quan đến các nội dung trong công tác cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, người đại diện vốn Tập đoàn tại các doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế, quy trình tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn về công tác cán bộ nói chung gồm: quy hoạch, bổ sung quy hoạch, tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu theo phân cấp quản lý và theo quy định.

1.5. Đề xuất việc quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật đối với nhân sự là lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo quản lý, người đại diện vốn trong Tập đoàn theo phân cấp quản lý.

1.6. Đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ về trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục quốc phòng an ninh cho cán bộ theo quy định phân cấp. Tổng hợp nhu cầu và xây dựng chỉ tiêu đào tạo hàng năm của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định khi có yêu cầu.

1.7. Tham mưu đề xuất về chính sách, chế độ đối với cán bộ trong hệ thống chính trị Tập đoàn (đảng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội) theo quy định.

1.8. Phối hợp các ban chức năng của cấp ủy địa phương nơi có đơn vị thành viên của Tập đoàn đặt trụ sở, cấp ủy của đơn vị thành viên mà tổ chức Đảng không trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn để tham gia ý kiến và cùng thực hiện các bước nghiệp vụ tham mưu cho Ban Thường vụ, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn những vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ trong toàn Tập đoàn.

 2. Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn ( trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy và thường trực Đảng ủy):

2.1. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị Nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

2.2. Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố, thành lập, giải thể tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên.

2.3. Tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo các cơ sở đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ

2.4. Thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị thành viên theo phân cấp trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy.

2.5. Thẩm định và trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và nghỉ hưu theo quy định phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức.

2.6. Phối hợp với các Ban, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành, Quyết định, Kết luận của Ban Thường vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức việc sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.7. Thực hiện nghiệp vụ về công tác tổ chức đảng, đảng viên; quản lý, sử dụng và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, các hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Tổ chức cấp ủy cấp trên.

2.8. Thực hiện nghiệp vụ để tham mưu cho Ban Thường vụ kết luận và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ theo thẩm quyền và theo phân cấp quản lý.

2.9. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở đảng trực thuộc trong việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng theo quy định Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Tập đoàn về công tác tổ chức cơ sở đảng, công tác xây dựng đảng, đảng viên, cán bộ cấp ủy và bảo vệ nội bộ.

2.10. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, một năm hoặc bất thường cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy cấp trên về công tác tổ chức xây dựng đảng.

2.11. Thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên và khen thưởng hàng năm về tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn theo quy định.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy phân công.

3. Tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn ( gọi tắt là Lãnh đạo Tập đoàn).

3.1. Tham mưu, trình Lãnh đạo Tập đoàn đề án tổng thể về tổ chức bộ máy, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, biên chế, tổ chức lại, thành lập, giải thể của các ban chuyên môn, nghiệp vụ Tập đoàn và đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

3.2. Xây dựng, thẩm định trình Lãnh đạo Tập đoàn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ban, phòng thuộc Công ty Mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Tập đoàn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế.

3.3. Tham mưu, thực hiện nghiệp vụ theo quy định trình Lãnh đạo Tập đoàn quyết định hoặc thỏa thuận phê duyệt quy hoạch, tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, cử, thôi cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu người quản lý, người đại diện vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp theo quy định và theo phân cấp quản lý.

3.4. Hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, nhận xét đánh giá cán bộ, phê duyệt danh sách cán bộ kê khai tài sản hàng năm theo phân cấp quản lý.

3.5. Quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ người đại diện vốn, hồ sơ về kê khai tài sản cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý; hướng dẫn các Công ty, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng, lưu trữ hồ sơ cán bộ, người đại diện vốn, người lao động theo quy định.

3.6. Tham mưu, đề xuất việc thành lập đoàn đi nước ngoài, lập thủ tục xuất cảnh cho cán bộ đi công tác, học tập nước ngoài theo phân cấp quản lý. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý nhân sự đi nước ngoài theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các Ban, đơn vị có liên quan tổ chức quản lý, lập thủ tục nhập, xuất cảnh các đoàn nước ngoài làm việc với Tập đoàn.

3.7. Phối hợp xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện với các cơ quan có thẩm quyền.

3.8. Tham mưu xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ theo vị trí việc làm của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ các ban, văn phòng Tập đoàn và các công ty, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

3.9. Đề xuất nâng lương, phụ cấp và giải quyết chính sách đối với cán bộ, người lao động thuộc diện Tập đoàn quản lý; hướng dẫn, kiểm tra các công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, người lao động; tham gia thẩm định quy chế nâng bậc lương trước khi trình Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt;  tham gia với các ban có liên quan giải quyết chế độ thôi việc, bảo hiểm xã hội, chế độ ma chay, cưới hỏi theo quy định của Tập đoàn.

3.10. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền của Tập đoàn theo quy định của pháp luật.

3.11. Tổng hợp và báo cáo theo quy định liên quan về chức năng, nhiệm vụ theo định kỳ và theo yêu cầu của Lãnh đạo Tập đoàn và Vụ Tổ chức cán bộ cấp trên.

3.12. Tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn thành lập các Ban chỉ đạo, Tổ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ riêng biệt theo chỉ đạo.

3.13. Phối hợp với cấp uỷ và chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên Tập đoàn trong việc xây dựng, củng cố tổ chức và quản lý cán bộ Tập đoàn tại các đơn vị thành viên.

3.14. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ theo quy định.

3.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tập đoàn phân công.

Quyền hạn

1. Lãnh đạo Ban Tổ chức Nhân sự được tham dự các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn về các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban và cử cán bộ của Ban tham dự khi được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn.

2. Được dự các cuộc họp của các cấp ủy trực thuộc, đơn vị thành viên bàn về công tác tổ chức cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng; dự các hội nghị, hội thảo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

3. Tham gia là thành viên của các Ban, Hội đồng của Tập đoàn: Thường trực Hội đồng Lương, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Thành viên Hội đồng thi nâng ngạch Tập đoàn, Ban liên lạc hưu trí và Quân sự.

4. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các doanh nghiệp và được sự chấp thuận của Lãnh đạo Tập đoàn. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về công tác tổ chức cán bộ mà người đại diện vốn của Tập đoàn tại đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

5. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân báo cáo hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, bảo vệ chính trị nội bộ trong Tập đoàn.

6. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên đồng thời gửi Tổng Giám đốc để báo cáo.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ