logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

TUYÊN GIÁO THI ĐUA - E-mail: tdvt@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

                    LÊ THANH HƯNG

                    Trưởng Ban

                    lthung@rubbergroup.vn

                    (028) 39325234 (1104)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN ANH VIỆT

Phó Trưởng Ban

taviet@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1012)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

LÊ VĂN THẮNG

Phó Trưởng Ban

lvthang@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1013)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

                    NGUYỄN THỊ HOÀNG UYÊN

                    Phó Trưởng Ban

                    nthuyen@rubbergroup.vn

                    (028) 39325234 (1015)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

Vị trí và chức năng

Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn ( gọi tắt là Đảng ủy Tập đoàn) và Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn ( gọi tắt là Lãnh đạo Tập đoàn) trong công tác xây dựng Đảng về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lĩnh vực chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng. thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và các hoạt động về lĩnh vực xã hội, công tác vận động, giáo dục người lao động; công tác thi đua khen thưởng và văn thể trong Tập đoàn.

Nhiệm vụ

1. Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn

1.1. Tham mưu, đề xuất cụ thể hóa và tổ chức học tập, triển khai các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng thành Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trong Đảng bộ; các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể- tổ chức chính trị xã hội trong Đảng bộ Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn theo quy chế phối hợp .

1.2. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên và các hội, tổ chức nghề nghiệp trong Tập đoàn; phối hợp và hướng dẫn các đoàn thể chính trị, hội nghề nghiệp tham gia xây dựng Đảng, quản lý doanh nghiệp theo Điều lệ của từng tổ chức chính trị và hội nghề nghiệp.

1.3. Nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Tập đoàn, đề xuất nội dung, biện pháp giải quyết đối với tư tưởng, những quan điểm sai trái, uốn nắn lệch lạc về chính trị tư tưởng, về phát triển doanh nghiệp.

1.4. Tham mưu và tổ chức báo cáo các chuyên đề, nói chuyện thời sự,… về kinh tế- xã hội, tư tưởng, văn hóa, an ninh, quốc phòng,… liên quan đến hoạt động của Tập đoàn. Tham dự, nắm nội dung của giao ban định kỳ với lãnh đạo các cơ quan quản lý báo, tạp chí có liên quan.

1.5. Chủ trì và phối hợp nghiên cứu các chuyên đề, đề án, đề tài khoa học trong lĩnh vực Tuyên giáo; tham gia thẩm định các đề án có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, giáo dục, các lĩnh vực về hoạt động xã hội và lịch sử của Tập đoàn;

1.6. Tham gia xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận trong Đảng bộ; xây dựng, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ báo cáo viên;

1.7. Phối hợp phát hành các tài liệu phục vụ học tập Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ khối và Đảng bộ. Chủ trì biên soạn thông tin nội bộ, tài liệu hướng dẫn sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Tập đoàn;

1.8. Phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên và nhận thức về Đảng cho Đảng viên mới và quần chúng ưu tú;

1.9. Phối hợp cùng các Ban có liên quan, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo dõi, nhận xét, đánh giá về hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở;

1.10. Thực hiện sự hướng dẫn về nghiệp vụ Tuyên giáo, Dân vận của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối DN Trung ương.

1.11. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc trong việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, quy định,… của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối DN Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn; tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước và kiểm tra giám sát các hoạt động trong lĩnh vực tuyên giáo;

1.12. Nghiên cứu, tham mưu về lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động theo Điều lệ hoạt động của công ty, đơn vị

1.13. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở về thực hiện công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đối với cấp ủy, đảng viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân vận tại cơ sở

1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy phân công.

2. Tham mưu, giúp việc Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn (gọi tắt là Lãnh đạo Tập đoàn).

2.1. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất ban hành, triển khai thực hiện: các văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thi đua khen thưởng; các quy chế, kế hoạch, chương trình hành động về lĩnh vực thi đua khen thưởng, văn thể theo Luật Thi đua Khen thưởng của Nhà nước và theo quy định đặc thù của Tập đoàn, của Ngành.

2.2. Nghiên cứu tham mưu, thẩm định, đề xuất trình Lãnh đạo Tập đoàn xem xét, quyết định :

 - Các chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng dài hạn, trung hạn, hàng năm và cho từng thời kỳ (thi đua nước rút) nhằm thống nhất nội dung thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Kế hoạch phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam, Tạp chí Cao su Việt Nam để tổ chức phát động các phong trào thi đua và tuyên truyền về hoạt động phong trào thi đua, các chủ trương định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Tập đoàn, các đơn vị thành viên, các tổ chức đoàn thể Tập đoàn; với Bộ, ngành, Trung ương và địa phương trong lĩnh vực Thi đua Tuyên truyền Văn thể.

2.3. Thẩm định, kiểm tra, xác nhận việc chấp hành về quy trình, thủ tục, tính chính xác hồ sơ, thẩm định tiêu chuẩn của các cá nhân tập thể đề nghị khen thưởng, trình Thường trực và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn và các cấp có thẩm quyền xét duyệt khen thưởng quyết định . Tham mưu cho  lãnh đạo Tập đoàn, Hội đồng Thi đua khen thưởng Tập đoàn trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định theo quy định của pháp luật .

 2.4. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thành viên triển khai thực hiện các phong trào thi đua - văn thể và thực hiện các chính sách khen thưởng theo quy chế Thi đua Khen thưởng của Tập đoàn.Tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng - tuyên truyền - văn thể theo quy định của pháp luật.

2.5. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng năm, từng giai đoạn để mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực thi đua khen thưởng cho đội ngũ chuyên trách ở các đơn vị thành viên.

2.6. Tham mưu, đề xuất, phối hợp tổ chức thực hiện sơ kết các phong trào thi đua, tìm ra được các nhân tố mới, điển hình mới để nhân rộng trong toàn Tập đoàn học tập và noi gương.

2.7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ đúng  quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua khen thưởng, tuyên truyền, văn thể.

2.8. Chịu trách nhiệm chuẩn bị hiện vật, bảo quản, cấp phát hiện vật khen thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng của Tập đoàn, Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Nước….; thu hồi, cấp, đổi hiện vật khen thưởng theo quy định của pháp luật

2.9. Quản lý và điều hành hoạt động của Phòng truyền thống Tập đoàn.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tập đoàn phân công

Quyền hạn

1. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thi đua được tham dự các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn về các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban và cử cán bộ của Ban tham dự khi được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn.

2. Được dự các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của các cấp ủy trực thuộc, đơn vị thành viên, của cấp trên liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.

3. Tham gia là thành viên thường trực của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần.

4.Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó và được sự chấp thuận của lãnh đạo Tập đoàn.Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về thi đua khen thưởng - văn thể mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 5. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân báo cáo hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến đến việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo quy định.

6. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên đồng thời gửi Tổng Giám đốc để báo cáo.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ