logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

XÂY DỰNG CƠ BẢN - KHU CÔNG NGHIỆP - E-mail: xdcb@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

ĐỖ HỮU PHƯỚC

Trưởng Ban

dhphuoc@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1851)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

PHAN THANH MINH

Phó Trưởng Ban

ptminh@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1858)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

Vị trí và chức năng

  1. Ban Xây dựng Cơ bản Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần là Ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần.
  2. Có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý về công tác xây dựng cơ bản của Tập đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia quản lý các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án do Tập đoàn quyết định đầu tư.

2. Chủ trì tổ chức thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình; thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp; tổ chức quản lý chất lượng công trình và các nội dung cơ bản khác theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình do Tập đoàn làm chủ đầu tư.

3. Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc chấp hành trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng theo hướng dẫn của Tập đoàn và quy định của pháp luật.

4. Xây dựng để Tập đoàn ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý có liên quan đến thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các văn bản trên sau khi được ban hành.

5. Tham gia ý kiến, nhận xét, đánh giá, kiến nghị thỏa thuận các dự án đầu tư của các đơn vị thành viên theo quyết định phân cấp của Tập đoàn.

6. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật của ngành; đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng.

7. Tham gia xét duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm, trung hạn, dài hạn theo quy hoạch phát triển của Tập đoàn.

8. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cập nhật quy trình kỹ thuật khai hoang, phục hoang tái canh và xây dựng vườn cây trình lãnh đạo Tập đoàn ban hành để áp dụng thống nhất.

9. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó và được sự chấp thuận của lãnh đạo Tập đoàn.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về xây dựng cơ bản mà người đại diện vốn của đơn vị không có yêu cầu, Ban chủ động đề xuất với chủ sở hữu vốn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.


10. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.

11. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên, đồng thời gửi Tổng Giám đốc để báo cáo.

12. Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật.

13.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ