logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG KINH DOANH - E-mail: xnk@rubbergroup.vn

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

TRẦN NHƯ HÙNG

Trưởng Ban

tnhung@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1852)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

DƯƠNG TUẤN ANH

Phó Trưởng Ban

dtanh@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1952)

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

   NGUYỄN THỊ KIM LINH

   Phó Trưởng Ban

   linh@rubbergroup.vn

   (028) 39325234 (1953)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

Vị trí và chức năng

1. Ban Thị trường- Kinh doanh là Ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty Cổ phần.

2. Ban có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Tập đoàn quản lý, điều hành về thị trường cao su thiên nhiên; Hỗ trợ, phối hợp trong tham mưu, điều hành thị trường các sản phẩm khác của Tập đoàn (các sản phẩm gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su, khu công nghiệp,…). Nghiên cứu, phân tích dự báo về cung cầu, giá cả các sản phẩm cao su thiên nhiên và sản phẩm khác trên thị trường trong nước và quốc tế. Trực tiếp tham mưu xây dựng chiến lược tiếp thị và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, chiến lược kinh doanh và xuất nhập khẩu của toàn Tập đoàn.

 3. Trực tiếp tham gia kinh doanh, xuất nhập khẩu các chủng loại cao su thiên nhiên đã qua sơ chế, sản phẩm công nghiệp cao su, gỗ và các sản phẩm khác của Tập đoàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chính sách đối với thị trường:

- Nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình thị trường, giá cả cao su thiên nhiên và các sản phẩm khác trong và ngoài nước.

- Xây dựng, ban hành và giám sát giá bán (giá sàn) các sản phẩm cao su thiên nhiên tại các Công ty, đơn vị là thành viên Tập đoàn phù hợp với các quy định của pháp luật.

Là thành viên thường trực Hội đồng định giá bán mủ của Tập đoàn

- Tham mưu định hướng cơ cấu sản xuất sản phẩm cao su thiên nhiên của Tập đoàn theo xu hướng thị trường cho từng giai đoạn.

- Tham mưu cho Lãnh đạo về việc ban hành giá sàn bán chuyến, công thức giá sàn Hợp đồng dài hạn cho các chủng loại cao su để ký kết với khách hàng trong và ngoài nước.

- Phối hợp cùng các Ban chức năng để xây dựng các chính sách khuyến mãi, hoa hồng, chiết khấu thương mại theo quy định của Tập đoàn. 

- Nghiên cứu và tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp thương mại trong lĩnh vực tiêu thụ và xuất nhập khẩu.

- Nghiên cứu và tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong việc xây dựng các chính sách hợp tác quốc tế về xuất khẩu và tiêu thụ cao su và các sản phẩm khác.

- Tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện các chương trình quốc gia có liên quan đến hàng hóa cao su thiên nhiên.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Tập đoàn. Thông tin báo cáo phải đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Quản lý các hoạt động của các Văn phòng Đại diện, Trạm giao dịch thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (trừ Văn phòng Đại diện tại Hà Nội, Văn phòng Đại diện tại Campuchia và Lào).
 

2. Về xúc tiến thương mại

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn cùng phối hợp các Bộ, Hiệp hội các ngành nghề, các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan để xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại, hội thảo trong và ngoài nước nhằm quảng bá thương hiệu, các sản phẩm của Tập đoàn.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại đối với  sản phẩm cao su thiên nhiên.

- Chủ trì xây dựng và phát triển thương hiệu VRG.

- Hướng dẫn cho các Công ty, đơn vị thành viên những nội dung, điều kiện tham gia hoạt động quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãm, khuyến mãi, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước.

Tìm kiếm và giới thiệu các khách hàng mới cho các Công ty, đơn vị thành viên. Phối hợp và hỗ trợ các Công ty, đơn vị thành viên trong công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ các khu vực đặc thù, các Công ty khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

- Đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu, tem nhãn để bảo vệ thương hiệu của Tập đoàn trên thị trường Quốc tế.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý và cung cấp thông tin về kinh tế, công nghiệp, thương mại, thị trường, khách hàng trong và ngoài nước cho các Công ty, đơn vị thành viên Tập đoàn.
 

3. Về thương mại điện tử

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn để xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển thương mại điện tử cho toàn Tập đoàn.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn để tham gia các sàn giao dịch cao su Quốc tế. Tìm kiếm, phối hợp các đối tác có kinh nghiệm để xây dựng sàn giao dịch cao su tại Việt Nam.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn để triển khai dịch vụ mua bán cao su trực tuyến,  đổi mới và đa dạng hóa phương thức bán hàng cho các Công ty, đơn vị thành viên.

4. Thực hiện chức năng trực tiếp kinh doanh, hỗ trợ công tác tiêu thụ các sản phẩm cao su cho các Công ty, đơn vị thành viên Tập đoàn:

- Tham mưu cho Lãnh đạo các chính sách, lộ trình, định hướng để xây dựng và phát triển sản phẩm nhãn hiệu VRG.

- Phối hợp cùng các Ban chức năng để tham mưu cho Lãnh đạo các chính sách, lộ trình, định hướng để xây dựng và phát triển thương hiệu vỏ xe VRG.

- Tổng hợp tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm cao su các loại và dịch vụ thương mại trong phạm vi Tập đoàn quản lý.

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cao su cho các Công ty, đơn vị thành viên thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty Mẹ, xúc tiến thương mại hoặc giới thiệu khách hàng trực tiếp cho các Công ty.

- Tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ các khu vực đặc thù, các Công ty khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức phổ biến kinh nghiệm, tập huấn nghiệp vụ Xuất nhập khẩu cho các Công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn.

- Chủ trì và phối hợp cùng các Ban chức năng để kiểm tra việc thực hiện công tác kinh doanh, xuất nhập khẩu của các Công ty, đơn vị thành viên theo quy định của Tập đoàn.

- Chủ trì và phối hợp cùng các Ban chức năng để tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn giải quyết các lô hàng mủ cao su rớt hạng, kém chất lượng cho các Công ty, đơn vị thành viên hoặc các Hợp đồng có giá bán đặc thù cho các Công ty, các khu vực găp khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm.

- Chủ trì và phối hợp các Ban chức năng và khách hàng để thẩm định, đánh giá nhà máy của các Công ty thành viên nhằm đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

- Tổ chức kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn của toàn Tập đoàn, hoặc đặt hàng các Công ty, đơn vị thành viên sản xuất theo tiêu chuẩn riêng để cung cấp cho các khách hàng trong và ngoài nước.

5. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quyết định này tại các đơn vị thành viên khi có yêu cầu bằng văn bản của Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị đó và được sự chấp thuận của lãnh đạo Tập đoàn.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định, quy trình, thủ tục về công tác tiêu thụ, xuất nhập khẩu, Ban chủ động đề nghị người đại diện vốn thực hiện theo đúng quy định và báo cáo với Lãnh đạo Tập đoàn.

6. Được Tổng Giám đốc ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản hướng dẫn về công tác nghiệp vụ chuyên môn gửi đến các đơn vị thành viên, đồng thời gửi Tổng Giám đốc để báo cáo.

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo chức năng nhiệm vụ đúng  quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ