logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

NGUYỄN MINH TUẤN

Trưởng phòng Công nghệ Thông tin

nmtuan@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1721)

   

Họ và tên:

Chức vụ:

E-mail:

Điện thoại:

BÙI THỊ PHAN THỦY

Phó Phòng Công nghệ Thông tin

thuypb@rubbergroup.vn

(028) 39325234 (1722)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN

1/ Chức năng :

Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc Văn Phòng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chánh Văn phòng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn ngành Cao su.

2/ Nhiệm vụ :

Phòng Công nghệ thông tin có các nhiệm vụ sau:

  • Bảo đảm kỹ thuật hướng dẫn các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam triển khai ứng dụng và phát triển CNTT theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nhà nước; đạt các mục tiêu chung và cụ thể đề ra của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
  • Quản trị, vận hành, bảo trì kỹ thuật  tại trung tâm mạng, xây dựng trung tâm mạng và cơ sở dữ liệu ; tổ chức kết nối mạng diện rộng trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
  • Kiểm tra, hỗ trợ, chỉ đạo kỹ thuật đối với cơ quan Tập đoàn và đối với các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Hướng dẫn, cài đặt phần mềm; sử dụng và khai thác thông tin trên mạng.
  • Tư vần xây dựng các quy chế, kế hoạch và tổ chức thực hiện.
  • Tham gia vào việc xây dựng đề án và tổ chức thực hiện đề án ứng dụng và phát triển CNTT của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
  • Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng mới.
  • Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và cho các đơn vị thành viên trực thuộc.
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ