logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng ủy VRG triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW 22/12/2020

 

Ngày 22/12, Đảng ủy VRG đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức trực tuyến tại 9 điểm cầu cho toàn thể cán bộ chủ chốt.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Văn phòng VRG

 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cao su Điện Biên

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Giáp – báo cáo viên cao cấp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, dành phần lớn thời gian đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 – 2025. 

 

 

Đồng chí Phạm Minh Giáp – báo cáo viên cao cấp trình bày tại hội nghị

 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đặc biệt chú trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, ý chí phấn đấu của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên.

 

Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”.

 

Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác dân vận tiếp tục được chú trọng, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cao su Việt – Lào

 

Đổi mới toàn diện công tác tổ chức, cán bộ theo phương châm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn.

 

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cao su Yên Bái

 

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đề ra mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Công ty CP Thủy điện VRG Sông Côn

 

Theo đó, căn cứ các chỉ tiêu cụ thể, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá phát triển để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cao su Lai Châu

 

Để Nghị quyết của Đảng bộ Khối sớm được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Phạm Minh Giáp lưu ý, nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ban hành, vì vậy các chi, đảng bộ trực thuộc VRG khẩn trương chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VRG ở cấp mình và các cấp ủy trực thuộc, và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, đảm bảo tất cả đảng viên, cán bộ, người lao động đều được tiếp cận, học tập và nắm chắc các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ VRG.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cao su Lai Châu II

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG đề nghị: trên cơ sở nội dụng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc cần chọn một số nội dung cụ thể, liên quan đến đơn vị để xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

 

Đồng thời trên cơ sở Chương trình hành động của cấp ủy cấp mình, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị cần phải xây dựng kế hoạch, hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Văn phòng VRG

 

Đồng thời, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt hôm nay đều phải viết bản thu hoạch cá nhân, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân.

 

Nội dung bản thu hoạch tập trung vào mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá trong Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; liên hệ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho phù hợp thực tiễn của đơn vị. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Cao su Sơn La

 

http://tapchicaosu.vn/2020/12/22/dang-uy-vrg-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-dntw/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ