logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đôn đốc hoàn thiện công tác cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 02/06/2021

 

Chiều 1/6, ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

 

 

Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Vụ Nông nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Trung tâm Thông tin (Ủy ban); đại diện lãnh đạo Vụ Đổi mới doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ), Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Kiểm toán nhà nước và đơn vị kiểm toán, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp. Đại diện VRG dự họp trực tuyến do những diễn biến phức tạp gần đây của dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện tiến độ cổ phần hóa, kết quả thẩm tra xác định vốn nhà nước tại thời điểm Công ty mẹ - Tập đoàn chính thức chuyển thành công ty cổ phần, báo cáo của Tổ trưởng Tổ giúp việc, báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa của Tập đoàn, báo cáo của Vụ Nông nghiệp và ý kiến thảo luận, thống nhất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh – Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa kết luận các nội dung thống nhất của Ban chỉ đạo.

 

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh, Ban chỉ đạo thống nhất đánh giá Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện đúng, nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản 5728/VPCP-ĐMDN ngày 14/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo một số nội dung của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán tại VRG.Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm của thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Hội đồng thành viên, Ban điều hành VRG, Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại VRG và Tổ giúp việc trong thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ đã tích cực triển khai các bước công việc sau khi Công ty mẹ - Tập đoàn chính thức chuyển thành công ty cổ phần, đặc biệt là triển khai kịp thời công tác quyết toán cổ phần hóa sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4786/BTC-TCDN ngày 12/5/2021 và chỉ đạo của Ủy ban tại văn bản số 738/UBQLV-NN ngày 17/5/2021.

 

Trên cơ sở thống nhất của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh giao Vụ Nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt Quyết toán tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 31/5/2018, Xác định giá trị phần vốn nhà nước thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (01/6/2018), quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư, Quyết toán tiền thu từ cổ phần hoá; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

 

http://cmsc.gov.vn/xem-chi-tiet/-/asset_publisher/WqvULR6gmpvh/Content/-on-oc-hoan-thien-cong-tac-co-phan-hoa-tap-oan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam?1774408

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ