logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đại biểu Quốc hội thảo luận về kinh tế, xã hội 25/10/2013

Đa số các đại biểu Quốc hội đánh giá nỗ lực điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp tình hình kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực, đúng hướng, cơ bản đạt được mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Nhiều ý kiến tán thành với mục tiêu Chính phủ đề xuất, trong đó tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược (về cơ sở hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực), đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, coi đó là bệ đỡ cho sự phát triển linh hoạt, ổn định của nền kinh tế đất nước trước những tác động từ bên ngoài.

Nhìn nhận về tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công, đại biểu Đinh Xuân Thảo (Hà Nội) cho rằng chưa có nhiều chuyển biến trong thời gian qua. Ông Thảo đề nghị Chính phủ cần phân tích rõ tại sao việc tái cơ cấu lại chậm trễ để từ đó tìm biện pháp tháo gỡ.

Cũng về vấn đề này, đại biểu Trần Du Lịch cho rằng tốc độ tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước còn chậm và nêu phương án cổ phần hóa từ tổng công ty luôn chứ không nhất thiết cổ phần hóa từ công ty con…

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, một số ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội), Quốc hội cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc giám sát thực thi pháp luật, siết chặt kỷ cương từ Trung ương đến địa phương.

Cùng quan điểm, đại biểu Võ Thị Dung (TPHCM) cho rằng Chính phủ cần chú trọng truyền thông để tăng đồng thuận xã hội, đặc biệt là bằng các hành động của bộ máy chính quyền các cấp.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất cần có chính sách thúc đẩy thực hiện chương trình nhà ở xã hội; quyết liệt thực hiện phòng, chống tham nhũng và đẩy nhanh việc xét xử các vụ án tham nhũng…

Thành Chung

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ