logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Phát động đăng ký thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 15/11/2012

Căn cứ tiêu chuẩn xét và công nhận theo Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/1/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và hướng dẫn chấm điểm của CĐ Cao su VN, CĐ các đơn vị cụ thể hóa tiêu chí thang điểm và triển khai thực hiện theo hướng dẫn quy trình, thủ tục xét công nhận. CĐ Cao su VN xét và công nhận đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc VRG đóng trên địa bàn TP.HCM và TP.Hà Nội. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc VRG đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố khác đạt chuẩn văn hóa thì do Liên đoàn Lao động tỉnh, thành đó xét, công nhận.

Tiêu chí cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (thang điểm 100): Hoàn thành tốt nhiệm vụ (30 điểm); xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở (40 điểm); gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước (30 điểm). Đối với doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển (20 điểm); xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp (30 điểm); nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động (30 điểm)...

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 85 điểm trở lên sẽ được công nhận “Đạt chuẩn văn hóa”. Thời gian đăng ký vào cuối quý IV, tổ chức công nhận vào quý I năm sau. Thời hạn công nhận đạt chuẩn văn hóa lần đầu là 1 năm trở lên, công nhận lại sau 5 năm kể từ ngày công nhận lần trước.

Anh Thư

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ