logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 04/01/2019

 

Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

 

Chủ lâm sản là tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu lâm sản hoặc là người đại diện cho chủ lâm sản thực hiện việc quản lý, vận chuyển lâm sản đó. Thông tư nêu rõ, chủ lâm sản phải lập bảng kê lâm sản sau khai thác; khi mua bán, vận chuyển, xuất lâm sản trong cùng một lần và trên một phương tiện vận chuyển; khi lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu lâm sản theo quy định hoặc do người có thẩm quyền khi lập hồ sơ xử lý vi phạm; Chủ lâm sản phải chịu trách nhiệm về những nội dung kê khai và nguồn gốc lâm sản.

 

Trong một số trường hợp, bảng kê lâm sản phải được Kiểm lâm sở tại xác nhận: Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến; Thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến; Động vật rừng và bộ phân, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai thác tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động vật rừng nhập khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Trường hợp vận chuyển nội bộ trong tỉnh thì bảng kê lâm sản không cần xác nhận của Kiểm lâm sở tại.

 

Về trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng thông thường, động vật rừng thông thường có 8 điều: Khai thác tận dụng gỗ loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên; khai tác tận thu gỗ loài thực vật thông thường từ rừng tự nhiên; khai thác thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên; khai thác động vật rừng thông thường, bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng thông thường từ tự nhiên; khai thác chính gỗ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; khai tác tận dụng gỗ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; khai thác tận thu gỗ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; khai thác rừng trồng thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân.

 

Kế hoạch kiểm tra thường xuyên hàng năm trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, căn cứ chương trình công tác và sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, Thủ trưởng cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra năm sau, trình cấp trên trực tiếp phê duyệt.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Xem chi tiết Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT tại đây.

 

http://vinanet.vn/chinh-sach1/bo-nong-nghiep-va-ptnt-quy-dinh-ve-quan-ly-truy-xuat-nguon-goc-lam-san-706603.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ