logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Kon Tum: Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray 29/04/2021

 

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Ray.

 

Theo Quy chế, Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray là đơn vị sự nghiệp lâm nghiệp có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

 

Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray được giao quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng trên phạm vi địa bàn của các xã Rờ Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Ya Xiêr, Mô Rai, thị trấn Sa Thầy thuộc huyện Sa Thầy và các xã Sa Loong, Bờ Y, Đắk Kan thuộc huyện Ngọc Hồi.

 

Kon Tum: Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray

Kon Tum ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray

 

Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển VQG Chư Mom Ray về: tổ chức quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng và phát triển rừng; khôi phục và bảo tồn các hệ sinh thái rừng; bảo tồn đa dạng sinh học của VQG.

 

Thực hiện tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây thiệt hại đến VQG. Tổ chức tuyên truyền, truyền thông giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng sống xung quanh VQG trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

 

Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học trong VQG. Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển bền vững tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất, tài nguyên nước, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

 

Tổ chức và tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để phát triển vốn rừng. Tiếp nhận, cứu hộ các loài động vật, thực vật, vi sinh vật, tái thả về môi trường sống tự nhiên của chúng sau cứu hộ; tổ chức gây nuôi sinh sản các loài động vật, gieo ươm các loài thực vật để cung cấp giống phục vụ phát triển động, thực vật trong cộng đồng theo quy định của pháp luật. Lưu trữ, bảo tồn nguồn gen các loài nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

 

Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các loại hình dịch vụ khác. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên lĩnh vực du lịch và phát triển cộng đồng. Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nguồn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, phát triển vùng đệm, để phát triển VQG theo quy định của pháp luật.

 

Thực hiện chính sách về dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật. Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng; lập các dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững VQG; tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch và dự án đầu tư cho VQG đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của của Đội chuyên trách bảo vệ rừng (lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng) theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao...

 

Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; có các bộ phận giúp việc gồm: Phòng Tổng hợp - Hành chính, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Đội chuyên trách bảo vệ rừng và 1 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái). Biên chế của Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray là biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở danh mục vị trí việc làm được phê duyệt.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2021 và thay thế Quyết định số 27/2011/QĐ-UB ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray.

 

https://thuonghieusanpham.vn/kon-tum-ban-hanh-quy-che-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-ban-quan-ly-vqg-chu-mom-ray-18080.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ