logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài đã được ban hành

 

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua ngày 17/10/2018.

 

Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài đã được ban hành

 

Thông tư này ban hành kèm theo 17 mẫu văn bản mới thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, trong đó có:

- Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, bao gồm các mục: Nhà đầu tư; Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Nhà đầu tư cam kết; Hồ sơ kèm theo;

- Mẫu số 2: Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài, bao gồm các mục: Nhà đầu tư; Hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong đó có hình thức đầu tư, tên dự án, địa chỉ trụ sở, mục tiêu hoạt động, vốn đầu tư…

- Mẫu số 3: Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, bao gồm các mục: Nhà đầu tư; Nội dung điều chỉnh; Nhà đầu tư cam kết; Hồ sơ kèm theo…

- Mẫu số 4: Giải trình về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

- Mẫu số 5: Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ;

- Mẫu số 6: Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép;

- Mẫu số 7: Văn bản xác nhận việc nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước;

- Mẫu số 8a: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (đăng ký lần đầu);

- Mẫu số 8b: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (đăng ký điều chỉnh);

- Mẫu số 9: Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Mẫu số 10: Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;

- Mẫu số 11: Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài;

- Mẫu số 12: Mẫu báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài hàng năm sau khi có quyết toán thuế tại nước ngoài;

- Mẫu số 13: Mẫu văn bản đề nghị gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước;

- Mẫu số 14: Mẫu chấp thuận việc gia hạn chuyển lợi nhuận về nước;

- Mẫu số 15: Mẫu thông báo của nhà đầu tư gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;

- Mẫu số 16: Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

- Mẫu số 17: Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

 

Về văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ: Thông tư quy định, trường hợp nhà đầu tư có ngoại tệ đủ để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo Mẫu số 5 tại Phụ lục Thông tư này kèm văn bản xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ để chứng minh. Trường hợp không có ngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép theo Mẫu số 6 tại Phụ lục Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư 03 còn hướng dẫn cách ghi tên và thông tin nhà đầu tư Việt Nam dành cho nhà đầu tư khi kê khai các mẫu biểu; Hướng dẫn về người ký các văn bản trong hồ sơ thủ tục đầu tư ra nước ngoài; Các trường hợp thực hiện và không thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; Hướng dẫn cách ghi vốn đầu tư; Quy định chuyển tiếp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/11/2018.

Xem chi tiết Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT tại đây.

 

http://vinanet.vn/chinh-sach1/mau-van-ban-thuc-hien-thu-tuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-da-duoc-ban-hanh-706129.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ