logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ cao su Bình Long 15/08/2017

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Bình Long đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung chỉ thị để cán bộ, đảng viên, công nhân viên, lao động thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện chỉ thị gắn kết chặt chẽ với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao để mỗi tập thể, cá nhân “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu, xem đây là công việc thường xuyên, hằng ngày.

 

Chị Phạm Thị Thu (Nông trường Bình Minh) - một trong 20 công dân Bình Phước ưu tú, đồng thời là điển hình học và làm theo Bác được Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng

Đảng ủy công ty chỉ đạo cấp ủy cơ sở đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị..., tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động toàn công ty. Một số đơn vị như Đảng ủy Khối cơ quan, Đảng ủy Nông trường Xa Trạch, Đảng ủy Xí nghiệp cơ khí chế biến 30-4, Chi bộ Bệnh viện đa khoa công ty đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có liên hệ thực tế với đơn vị, nêu gương điển hình trong học và làm theo Bác... Đây là những cách làm cụ thể tạo sức mạnh tổng hợp, trong đó chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, lao động; lồng ghép hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 với các phong trào thi đua và cuộc vận động khác trong xây dựng cơ quan, đơn vị; đa dạng hình thức, phương pháp tổ chức học tập chuyên đề; tổ chức tốt việc sơ - tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Lãnh đạo công ty luôn thể hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm “trên trước dưới sau”; “trong trước ngoài sau”, học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”. Đảng ủy công ty đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn đưa tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào phương án thi đua - khen thưởng hằng năm của công ty. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng tập thể, cá nhân.

Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến được Đảng ủy công ty thực hiện thường xuyên. Những tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình ở đơn vị. Thực tế thời gian qua cho thấy, những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của công ty được viết bài tuyên truyền, giới thiệu trên Báo Bình Phước, Tạp chí Cao su Việt Nam, bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... đã góp phần chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay và tạo sức lan tỏa cho mọi người học tập.

 

Ngọc Nguyên

http://baobinhphuoc.com.vn/Content/nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-chi-thi-05-o-dang-bo-cao-su-binh-long-452715

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ