logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tầm quan trọng công bố thông tin của công ty đại chúng 20/07/2018

 

Tại kỳ họp lần 3 năm 2018 Hội đồng quản trị (ngày 6/7) VRG – Công ty cổ phần, đã thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có Quy chế công bố thông tin của Tập đoàn theo điều lệ hoạt động cũng như luật định. Người chịu trách nhiệm công bố thông tin được giao cho TGĐ công ty cổ phần.

 

Quang cảnh họp HĐQT VRG lần 3 năm 2018.

 

Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT VRG – Công ty cổ phần ông Trần Ngọc Thuận cho rằng công tác công bố thông tin là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp khi trở thành công ty đại chúng. Vì vậy, việc báo cáo và công bố thông tin phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

 

Để nâng tầm quản trị doanh nghiệp, từ năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Trong đó, về báo cáo và công bố thông tin, công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động SXKD, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng được rõ.

 

Nghị định hướng dẫn, công ty đại chúng phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cổ đông và công chúng có thể tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư. Công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp.

 

Công ty đại chúng phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. Công ty niêm yết có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 6 tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

 

Có thể thấy, việc báo cáo và thông báo thông tin, công khai hóa, minh bạch hóa “sức khỏe” doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như toàn xã hội giám sát hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

 

BÌNH NGUYÊN

http://tapchicaosu.vn/goc-nhin/tam-quan-trong-cong-bo-thong-tin-cua-cong-ty-dai-chung.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ