logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 11/09/2019

 

Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Văn hóa công vụ tại Quyết định 1847/QĐ-TTg.

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

 

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”; Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.

 

Đặc biệt phải thực hiện “4 xin”, gồm: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn và xin phép. Việc thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc “4 xin” nêu trên thể hiện sự lịch sự, thái độ tôn trọng của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc công việc.

 

Cũng theo Đề án văn hóa công vụ, bên cạnh “4 xin”, cán bộ, công chức, viên chức phải luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp.

 

Nguyên tắc này được đưa vào Đề án văn hóa công vụ với mục đích loại bỏ thói cửa quyền, hách dịch của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

 

Theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP và Nghị định 27/2012/NĐ-CP, công chức, viên chức có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành nhiệm vụ sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

 

“4 có”, gồm: Có lên, có xuống, có vào, có ra là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Theo đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống, có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ. Bộ Chính trị có chủ trương biến nguyên tắc này trở thành một việc bình thường, tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền…

 

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 27/12/2018.

 

Xem chi tiết Quyết định 1847/QĐ-TTg tại đây.

 

http://vinanet.vn/chinh-sach1/thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-van-hoa-cong-vu-716816.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ