VRG dự hội nghị triển khai quy định, quyết định của Ban Bí thư 21/02/2022

 

Chiều ngày 18/2, VRG tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định, quyết định của Ban Bí thư, do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng VRG

 

Hội nghị đã triển khai quy định số 47-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quy định số 48-QĐ/TW về chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Quyết định số 54-QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

 

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải cho biết, năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối được giao chủ trì, xây dựng ba đề án sửa đổi, bổ sung: Quy định số 287-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối DNTW với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính hội trường Đảng ủy Khối DNTW

 

Trong thời gian tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình các Đề án, Ban Bí thư đã thông qua và ban hành Quy định số 47-QĐ/TW thay thế Quy định số 288-QĐ/TW; Quy định số 48-QĐ/TW thay thế Quy định số 287-QĐ/TW; Quyết định số 54-QĐ/TW thay thế Quyết định 219-QĐ/TW.

 

Khái quát lý do, bối cảnh ban hành Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW, Quyết định số 54-QĐ/TW, ông Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ quán triệt, triển khai các quy định, quyết định của Ban Bí thư là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định, quyết định vừa được ban hành. Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW bao phủ hầu hết các cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp Trung ương (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ). Đồng thời, việc quán triệt các nhiệm vụ nhằm yêu cầu lãnh đạo các đảng ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở liên tục chỉ đạo, kiểm tra, lãnh đạo, giám sát các đảng ủy cơ sở thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

 

Tại hội nghị, các ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của việc nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, nhất là cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối DNTW với các chủ sở hữu, cơ quan Đảng, ban cán sự…

 

Cùng với việc thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến các quy định, quyết định của Ban Bí thư, một số đại biểu mong muốn Đảng ủy Khối DNTW sớm có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng đơn vị, nhất là làm rõ cơ chế phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng VRG

 

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Đảng ủy Khối DNTW trong triển khai quán triệt Quy định số 47-QĐ/TW, Quy định số 48-QĐ/TW, Quyết định số 54-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời nêu rõ, đây là bước thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

 

“Sau mỗi quy định, văn bản mới, chúng ta phải quán triệt đúng nội dung, nhất là những điểm mới được sửa, bổ sung; làm rõ những điểm mới xuất phát từ quy định mới của Đảng, Nhà nước hoặc xuất phát từ thực tiễn; từ đó nhận thức, tổ chức thực hiện sâu sát, chặt chẽ hơn” – Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/02/19/vrg-du-hoi-nghi-trien-khai-quy-dinh-quyet-dinh-cua-ban-bi-thu/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ