logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG phấn đấu lợi nhuận năm 2023 đạt 4.855 tỷ đồng 16/06/2023

 

Đó là một trong những chỉ tiêu quan trọng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VRG – Công ty cổ phần được tổ chức vào ngày 16/6.

 

 

Tham dự đại hội có ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các ông, bà đại diện cho các Vụ, Viện của Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các bộ ngành, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; HĐQT VRG, Ban TGĐ và các cổ đông.

 

Quang cảnh đại hội

 

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG cho biết: “Trong bức tranh khó khăn chung đầy thách thức, năm vừa qua Tập đoàn đã đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức trở ngại để ra sức thi đua, góp phần giúp Tập đoàn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho NLĐ và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước”.

 

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

 

– Tổng doanh thu hợp nhất đạt 28.308 tỷ đồng (vượt 1% so với kế hoạch)

 

– Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.702 tỷ đồng (vượt 16,37% kế hoạch)

 

– Nộp ngân sách Nhà nước 4.000 tỷ đồng

 

– Riêng Công ty Mẹ – Tập đoàn đạt tổng doanh thu 3.845 tỷ đồng (vượt 7,41% kế hoạch), tổng lợi nhuận 1.731 tỷ đồng (vượt 43,03% kế hoạch). Chia cổ tức 3,5%; tương đương 1.400 tỷ đồng.

 

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT VRG – Công ty cổ phần; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát VRG năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TV HĐQT, TGĐ VRG báo cáo tại đại hội

 

Xác định năm 2023, VRG thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện dự báo có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn. VRG quyết tâm kiên định phát triển bền vững trên ba trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, VRG có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, và quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch SXKD đề ra.

 

VRG xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 như sau:

 

– Doanh thu và thu nhập khác 27.527 tỷ đồng

 

– Lợi nhuận trước thuế 4.855 tỷ đồng

 

– Chỉ tiêu SXKD riêng của Công ty mẹ – Tập đoàn:  Doanh thu và thu nhập khác 3.792 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 1.395 tỷ đồng.

 

Xác định phương hướng chủ yếu trong năm 2023 với phương châm “Hiệu quả là nhiệm vụ chính của VRG”, HĐQT và Ban TGĐ Tập đoàn chủ động xây dựng nhiều phương án trên nguyên tắc khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có nhằm đảm bảo tối đa nguồn thu, hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất. Bảo đảm quyền lợi cho chủ sở hữu nhà nước và cổ đông, nhà đầu tư trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của Tập đoàn bao gồm đất đai, lao động, khả năng luân chuyển nguồn vốn và thế mạnh của từng doanh nghiệp trong hệ thống.

 

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT VRG báo cáo tại đại hội

 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022 và giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, VRG tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách; tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn – phát triển vốn Nhà nước.

 

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhận định: “Kết quả năm 2022 đã thể hiện rõ sự quyết tâm và làm việc có trách nhiệm, hiệu quả của Ban Lãnh đạo VRG, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể NLĐ toàn Tập đoàn; sự phối hợp chặt chẽ, tin tưởng lẫn nhau giữa các Nhóm người đại diện vốn nhà nước, HĐQT, Ban TGĐ, đại diện nhóm cổ đông để cùng phát huy lợi thế, hỗ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ lợi ích vì sự phát triển của Tập đoàn”.

 

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại đại hội

 

“Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023, tôi đề nghị Nhóm người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn phối hợp với HĐQT VRG tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã giao năm 2023, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Tôi tin tưởng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể Ban lãnh đạo và toàn thể NLĐ Tập đoàn sẽ vững bước đi lên và hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua” – ông Đỗ Hữu Huy, nhấn mạnh.

 

Toàn cảnh đại hội

 

http://tapchicaosu.vn/2023/06/16/vrg-phan-dau-loi-nhuan-nam-2023-dat-4-855-ty-dong/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ