logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
181 Loại văn bản: Thông tư - Số: 07/2014/TT-BNNPTNT
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
07/2014/TT-BNNPTNT (10/02/2014)
154 KB
182 Loại văn bản: Quyết định - Số: 101/QĐ-BNV
Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
101/QĐ-BNV (11/02/2014)
3.1 MB
183 Loại văn bản: Quyết định - Số: 276/QĐ-TTg
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 12-KL-TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện NQ số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
276/QĐ-TTg (18/02/2014)
938 KB
184 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 02/2014/TTL-BKHĐT-BTC
Hướng dẫn lồng hge1p các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
02/2014/TTL-BKHĐT-BTC (12/02/2014)
753 KB
185 Loại văn bản: Thông tư - Số: 219/2013/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng và NĐ 206/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
219/2013/TT-BTC (31/12/2013)
974 KB
186 Loại văn bản: Nghị quyết - Số: 11/NQ-CP
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
Nơi ban hành: Chính phủ
11/NQ-CP (18/02/2014)
212 KB
187 Loại văn bản: Thông tư - Số: 04/2014/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
04/2014/TT-BLĐTBXH (12/02/2014)
2.7 MB
188 Loại văn bản: Quyết định - Số: 01/QĐ-BHXH
Quyết định : Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
01/QĐ-BHXH (03/01/2014)
2 MB
189 Loại văn bản: Thông tư - Số: 43/2013/TT-BLĐTBXH
Thông tư : Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trogn các tổ chức thành lập và hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
43/2013/TT-BLĐTBXH (30/12/2013)
180 KB
190 Loại văn bản: Thông tư - Số: 221/2013/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn việc trích lập, quản lý qũy tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn theo quy định Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
221/2013/TT-BTC (31/12/2013)
133 KB