logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
321 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 1474-CT-TTg
Chỉ thị: Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1474-CT-TTg (24/08/2011)
188 KB
322 Loại văn bản: Nghị định - Số: 70/2011/NĐ-CP
Nghị định : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Nơi ban hành: Chính phủ
70/2011/NĐ-CP (22/08/2011)
364 KB
323 Loại văn bản: Quyết định - Số: 44/2011-QĐ-TTg
Quyết định : Ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
44/2011-QĐ-TTg (18/08/2011)
364 KB
324 Loại văn bản: Nghị quyết - Số: 08/2011/QH13
Ban hành bổ sung một số giẢi pháp về thuế nhầm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
Nơi ban hành: Quốc hội
08/2011/QH13 (06/08/2011)
7 KB
325 Loại văn bản: Công văn - Số: 4113/BNN-HTQT
Xin visa cho người nước ngoài
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4113/BNN-HTQT (18/08/2011)
577 KB
326 Loại văn bản: Công văn - Số: 1326/BXD-QLN
Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định là nhà, vật kiến trúc.
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
1326/BXD-QLN (08/08/2011)
255 KB
327 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1342/QĐ-TTg
Thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1342/QĐ-TTg (05/08/2011)
114 KB
328 Loại văn bản: Nghị định - Số: 67/2011/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Nơi ban hành: Chính phủ
67/2011/NĐ-CP (08/08/2011)
190 KB
329 Loại văn bản: Nghị định - Số: 68/2011/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Nơi ban hành: Chính phủ
68/2011/NĐ-CP (08/08/2011)
670 KB
330 Loại văn bản: Công văn - Số: 2132/BTTTT-VNCERT
Công văn : Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử.
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
2132/BTTTT-VNCERT (18/07/2011)
1.2 MB