logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
411 Loại văn bản: Nghị định - Số: 208/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 208/2004/NĐ-CP ngày 14 thág 12 năm 2004 về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
Nơi ban hành: Chính phủ
208/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
6 KB
412 Loại văn bản: Nghị định - Số: 125/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 125/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
125/2004/NĐ-CP (19/05/2004)
8 KB
413 Loại văn bản: Thông tư - Số: 09/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
09/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
12 KB
414 Loại văn bản: Nghị định - Số: 206/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
206/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
5 KB
415 Loại văn bản: Thông tư - Số: 07/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
07/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
31 KB
416 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các Công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
03/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
4 KB
417 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 01/2005/TTLT.BNV.BTC
Thông tư Liên tịch của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
01/2005/TTLT.BNV.BTC (05/01/2005)
64 KB
418 Loại văn bản: Thông tư - Số: 21/2003/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
21/2003/TT-BLĐTBXH (23/09/2003)
13 KB
419 Loại văn bản: Thông tư - Số: 19/2004/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
19/2004/TT-BLĐTBXH (22/11/2004)
48 KB
420 Loại văn bản: Nghị định - Số: 199/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
Nơi ban hành: Chính phủ
199/2004/NĐ-CP (03/12/2004)
29 KB