logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tháng 12, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 126 nghìn tấn, giá trị 309 triệu USD 27/12/2013

Giá cao su xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2013 đạt 2.332,5 USD/tấn, giảm 17,19% so với mức giá 2.817,2 USD/tấn cùng kỳ năm 2012.

Trung Quốc mặc dù vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng (chiếm 44,4% tổng giá trị xuất khẩu), tăng 2,45% về khối lượng nhưng giảm 14,79% về giá trị so với năm 2012.

Thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ 2 của Việt Nam là Malaysia chiếm 20,91% tổng giá trị xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm. Xuất khẩu cao su sang thị trường này tăng 10,64% về khối lượng nhưng giảm 8,94% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường xuất khẩu chính của cao su Việt Nam 11 tháng 2013

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

TT
Mặt hàng/Tên nước
11 tháng/2012
11 tháng/2013
% 2013/2012
Thị phân (%)
Lượng
Giá trị
Lượng
Giá trị
Lượng
Giá trị
2012
2013

Cao su
905,947
2,551,974
951,397
2,219,161
105.02
86.96
100.00
100.00
1
TRUNG QUOC
427,280
1,156,237
437,761
985,241
102.45
85.21
45.31
44.40
2
MALAIXIA
179,791
509,669
198,917
464,085
110.64
91.06
19.97
20.91
3
ẤN ĐỘ
63,272
187,747
80,731
197,477
127.59
105.18
7.36
8.90
4
ĐÀI LOAN
36,166
115,798
27,815
73,686
76.91
63.63
4.54
3.32
5
HÀN QUOC
36,600
104,340
31,288
72,629
85.49
69.61
4.09
3.27
6
ĐỨC
30,529
94,203
27,205
69,949
89.11
74.25
3.69
3.15
7
HOA KY
21,884
58,803
26,810
59,854
122.51
101.79
2.30
2.70
8
THO NHI KY
12,553
36,771
14,605
33,991
116.35
92.44
1.44
1.53
9
IN ĐÔ NÊ XI A
9,376
22,937
10,851
24,160
115.73
105.33
0.90
1.09
10
TÂY BAN NHA
8,291
24,622
9,645
24,075
116.33
97.78
0.96
1.08
 
http://thitruongcaosu.net/2013/12/26/thang-12-xuat-khau-cao-su-cua-viet-nam-uoc-dat-126-nghin-tan-gia-tri-309-trieu-usd/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ