logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng 31/12/2014

Hội nghị BCH Đảng bộ VRG lần thứ 13
Hội nghị BCH Đảng bộ VRG lần thứ 13

Theo đó, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, Đảng viên, CNV, người lao động cơ quan, đơn vị, nội dung tuyên truyền như: Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua;

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các Hội nghị Trung ương (Khóa XI), nhất là Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Phát hiện và nhân rộng mô hình, kinh nghiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, xây dựng tổ  chức Đảng trong sạch vững mạnh; Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng năm 2014 của cơ quan, đơn vị…

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động mừng Xuân Ất Mùi và triển khai nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị.

 Đảng bộ Tập đoàn và các cơ sở Đảng trực thuộc  tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ vào dịp kỷ niệm; tổ chức các buổi gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà người có công với Đảng, với cách mạng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân.

 
Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Mùi!

2. Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 – 03/02/2015)!

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam- Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2015!

6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn  năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta!

 
Hồng Lý
http://tapchicaosu.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ