VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 12/06/2020

 

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng VRG vẫn kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác mủ và bảo đảm cổ tức cho cổ đông.

 

Ngày 12/6, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (VRG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

 

Theo ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG, năm 2019, ngành cao su tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bão, lũ làm gia tăng bệnh hại cây cao su, năng suất bị ảnh hưởng.

 

Ông Trần Ngọc Thuận phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Ảnh: Bùi Nguyễn.

 

Đặc biệt, thị trường tiêu thụ cao su tiếp tục không thuận lợi, giá cao su vẫn duy trì ở mức thấp, xuất hiện các rào cản bảo hộ mới do chiến tranh thương mại đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và thu nhập, đời sống của CBCNVC-LĐ.

 

Tuy nhiên, nhờ chủ động nhận định các điều kiện thuận lợi, đánh giá và dự báo trước các khó khăn chung đối với ngành cao su, nên ngay từ đầu năm, VRG đã chủ động đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn có lợi nhuận, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ và người lao động các đơn vị thành viên, Tập đoàn đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, trong đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác mủ và bảo đảm cổ tức cho cổ đông.

 

Toàn Tập đoàn đã khai thác được 331.300 tấn mủ cao su, bằng 103,35% kế hoạch (vượt 11.050 tấn so với kế hoạch). Tổng doanh thu và thu nhập báo cáo hợp nhất đạt 22.873 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 4.655 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 9,20%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu ước đạt 20,35%.

 

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Ảnh: Bùi Nguyễn.

 

Riêng Công ty mẹ - VRG tổng doanh thu đạt 3.877 tỷ đồng, trong đó doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 905 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2.968 tỷ đồng, thu nhập khác 4 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.590 tỷ đồng; bảo đảm cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/6/2019 với tỷ lệ 6% vốn điều lệ.

Năm 2020 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, thách thức. Thời tiết, khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cao su; lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất Tập đoàn bị ảnh hưởng do giá bán cao su vẫn còn rất thấp; khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19.

 

Tuy nhiên, với tinh thần phấn đấu đảm bảo sự tăng trưởng, Tập đoàn xây dựng kế hoạch năm 2020: Tổng sản lượng khai thác từ 360.000 tấn trở lên, tăng 8,66% so với năm 2019; thu mua 73.000 tấn, sản lượng tiêu thụ kế hoạch 433.000 tấn, tăng 4,79% so với năm 2019. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất 24.647 tỷ đồng, tăng 7,76% so với thực hiện năm 2019, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế hợp nhất 4.961 tỷ đồng, tăng 6,57% so với thực hiện năm 2019; nộp ngân sách 950 tỷ đồng...

 

Đ.C

https://nongnghiep.vn/vrg-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2020-d266246.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ