logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giám sát tài chính với doanh nghiệp có vốn nhà nước 04/07/2013

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013.

Quy chế này quy định việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động, công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Đối tượng áp dụng của quy chế gồm doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; các tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, phân cấp hoặc giao thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu về vốn Nhà nước, người đại diện theo ủy quyền đối phần vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quy chế; cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính có chức năng, nhiệm vụ giám sát tài chính doanh nghiệp.

Mục đích giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính là đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

Quy chế này cũng giúp nhà nước, chủ sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời; thực hiện công khai, minh bạch hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước./.

TTXVN

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ