logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Chà Vàl: Vận động nhân dân trồng cây cao su để phát triển kinh tế bền vững 20/08/2013

Trồng cây cao su để phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, ngày 14/5/20112 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nội dung Chỉ thị 03 – CT/TW trong cán bộ chủ chốt của xã; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân ở các thôn. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; có chuyển biến tốt trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, quan hệ tốt hơn với nhân dân, với tập thể và với cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị; đăng ký thực hiện có chất lượng và hiệu quả theo các đức tính của Bác về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, sửa đổi lối làm việc, khắc phục tình trạng đi trễ về sớm, chú trọng nghiên cứu tài liệu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu… Đặc biệt, Đảng ủy xã đã xác định trong các ủy viên Ban chấp hành tập trung hướng về cơ sở, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, vận động nhân dân  trồng cây cao su để phát triển kinh tế bền vững.

Cây cao su là một trong ba cây chủ lực được nêu trong Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 07/12/2011 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn huyện giai đoạn 2011- 2015. Việc đưa dự án trồng cây cao su lên miền núi Nam Giang nói chung và xã Chà Vàl nói riêng là một chủ trương lớn và đúng đắn, nhằm tạo bước đột phá về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nương rẫy theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần thay đổi tập quán canh tác, nâng cao giá trị kinh tế, hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm bền vững cho người dân. Song, để làm được điều đó thật sự là một khó khăn lớn đối với Đảng bộ xã Chà Vàl, do bà con nhân dân vốn từ lâu đã quen với tập quán canh tác nương rẫy nên họ không chịu giao đất để trồng cao su và tỏ ra phản đối gây gắt chủ trương này, bước đầu bà con không đồng tình hưởng ứng, không chịu giao đất để trồng cây cao su. Tuy nhiên, sau khi học tập, quán triệt Chỉ thị 03- CT/TW và học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân…”, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết, chỉ đạo quyết liệt và phân công Đảng ủy viên phụ trách các thôn, cùng với sự vào cuộc của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, tập trung hướng về thôn để vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, mà cụ thể  là phát triển trồng cây cao su để phát triển kinh tế bền vững cho địa phương. Trước hết là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện trồng cây cao su để nhân dân làm theo. Nếu như ban đầu chỉ có một số hộ tham gia trồng được 293 héc ta tại 4 thôn thì đến nay việc trồng cây cao su đã được bà con hưởng ứng trồng  6/6 thôn. Đến cuối năm 2012, toàn xã đã trồng được 715 hec ta  và đến đầu năm 2013 đã có tín hiệu vui mừng khi lứa cao su đầu tiên đã bắt đầu cho sản phẩm mủ, và dự kiến từ nay đến hết năm sẽ phát triển trồng thêm 101 hec ta. Nhiều hộ gia đình như Pơ loong Hươi, Arất Thị Ao, Blúp Thị Xuân (thôn Abát), Alăng Minh, Coor Nghệ (thôn Adinh)… đã phát triển trồng cây cao su từ 3 đến 4 hec ta, ngoài 309 hộ nhận khoán, đã có 45 công nhân cao su là người địa phương với thu nhập bước đầu bình quân 3,1 triệu đồng/ tháng.

Nhìn chung, hiện nay cây cao su trên địa bàn xã sinh trưởng phát triển tốt; được bà con quan tâm chăm sóc cẩn thận, quản lý chu đáo, không để gia súc phá hoại, do bà con nhân dân đã ý thức được trong quản lý chăn nuôi. Đây cũng là một minh chứng rõ nét nhất trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và nhân dân Chà Vàl. Chúng tôi tin tưởng rằng: trong tương lai không xa, cùng với việc tập đoàn cao su đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn xã và việc phát triển cây cao su hiện nay, thì đây sẽ là nguồn thu nhập chính, góp phần cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm bền vững cho nhân dân tại địa phương.

Sở dĩ đạt được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo tích cực của lãnh đạo huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy đảng, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể với lãnh đạo Nông trường cao su trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân… cũng như sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đã tạo sự chuyển biến tích cực để nhân dân học tập noi theo. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được nhân dân chấp hành thực hiện nghiêm túc. Đúng như lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Trong thời gian đến, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban thường vụ Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03 gắn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xác định rõ nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, nắm bắt sâu sát tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

BNƯỚCH  RUÔIH

Bí thư Đảng ủy xã Chà Vàl

http://www.namgiang.quangnam.gov.vn

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ