logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao Su Tân Biên lãi ròng quý I tăng 72% do sản lượng tăng 19/04/2022

 

Công ty ghi nhận doanh thu quý I đạt 235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 63 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 29,1% lên 35,8%. Tổng nợ vay tài chính giảm 11,5%, chỉ bằng 1/7 so với vốn chủ sở hữu.

 

Cao Su Tân Biên (UPCoM: RTB) vừa công bố BCTC quý I. Theo đó, doanh thu thuần tăng 33% so với cùng kỳ đạt 234,93 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 29,1% lên 35,8%. 

 

Kỳ này, chi phí tài chính giảm 39,50% do lãi vay giảm. Song doanh thu tài chính tăng 88,9% lên gần 9 tỷ đồng do lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ tăng 4,18 tỷ đồng. Chi phí bán hàng đi ngang trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16%

 

Kết quả, doanh nghiệp cao su này thu về 89,84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 2,5 lần so với thực hiện năm trước. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 62,58 tỷ đồng, tăng 71,5%.

 

screenshot-2022-04-18-213825-4392-165029

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Lý giải cho kết quả lợi nhuận và doanh thu tăng trong quý này, HĐQT công ty cho rằng tình hình kinh thế đang phục hồi, sản lượng cao su tiêu thụ tăng hơn so với kỳ trước. Bên cạnh đó, việc tăng sản lượng khai thác cũng làm cho giá vốn trên mỗi tấn mủ cao su giảm 10,73%. Ngoài ra, Cao Su Tân Biên có phát sinh thu nhập khác chủ yếu từ thanh lý cây cao su thu về 40,58 tỷ đồng.

 

Tính đến cuối quý này, Cao Su Tân Biên có 2.812 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 1% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 16,2%, đạt mức 309 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn tăng gần 30% đạt 22,77 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 5,5% lên 202,76 tỷ đồng. 

 

Về nguồn vốn, công ty giảm nợ vay ngắn hạn từ 59,06 tỷ đồng xuống còn 24,41 tỷ đồng; giảm vay dài hạn 3% còn 322,76 tỷ đồng. Tổng nợ vay giảm 11,5%, chỉ bằng 1/7 so với vốn chủ sở hữu.

 

Trong báo cáo thường niên 2021 mới được công bố, Cao su Tân Biên đã đặt kế hoạch kinh doanh 2022 cho công ty mẹ với tổng doanh thu dự kiến đạt 524,25 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 116,14 tỷ đồng giảm 34% so với thực hiện 2021. Cổ tức dự kiến tối thiểu ở mức 5%.

 

Về kết quả kinh doanh năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 892,37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 338,91 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,01% và 49,88% so với thực hiện năm 2020. 

 

https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/cao-su-tan-bien-lai-rong-quy-i-tang-72-do-san-luong-tang-1313964.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ