logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Tây Ninh hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2021 còn 50% so với năm 2020 05/02/2021

 

Năm 2021, Cao su Tây Ninh đặt kế hoạch tổng doanh thu là 301,4 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 57 tỷ, bằng 48,8% so với thực hiện trong năm 2020.

 

Mới đây, Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) đã thông qua kế hoạch năm 2021 với mức lợi nhuận giảm gần 50% so với thực hiện trong năm 2020.

 

Cụ thể, trong năm 2021, TRC đặt kế hoạch tổng doanh thu là 301,4 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 57 tỷ đồng, lần lượt giảm 29,6% và 48,8% so với thực hiện trong năm 2020. Cao su Tây Ninh lên kế hoạch tổng nhu cầu đầu tư là 252 tỷ đồng, bao gồm 38,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản và 207,8 tỷ đồng góp vốn công ty con.

 

Cao su Tây Ninh hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2021 còn 50% năm 2020

Cao su Tây Ninh hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2021 còn 50% năm 2020

 

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của TRC tăng 8,3% so với năm trước, đạt gần 362 tỷ đồng. Tuy nhiên do biên lợi nhuận giảm, lãi gộp của Công ty giảm xấp xỉ 1%, đạt 66 tỷ đồng. Cả năm, TRC lãi ròng gần 93 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2019.

 

Tính tới ngày 31/12/2020, tổng tài sản tăng 0,8% lên 1.983,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 1.021 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 308 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản.

 

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 184 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng tài sản. Doanh nghiệp có thuyết minh tài sản dở dang dài hạn chủ yếu là xây dựng cơ bản dỡ dang dài hạn là 1.021 tỷ đồng.

 

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm 2021, cổ phiếu TRC liên tục tăng và chạm đỉnh cao nhất lịch sử trong phiên 18/1. Hiện, giá cổ phiếu TRC ở mức 37.500 đồng/cp, giảm 8% so với mức đỉnh lịch sử mới lập.

 

https://thuonghieusanpham.vn/cao-su-tay-ninh-ha-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2021-con-50-so-voi-nam-2020-15423.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ