logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh trong năm 2023 03/02/2023

 

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết 8 vấn đề trọng tâm để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2023.

 

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại Lễ kỷ niệm 93 năm truyền thống ngành cao su. Ảnh: Đào Phong

 

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến khó lường, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn, giá dầu, lạm phát tăng cao tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, các yếu tố như thời tiết, khí hậu diễn biến cực đoan, bệnh hại trên cây cao su, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, lao động thiếu ổn định, chi phí sản xuất tăng, yếu tố đầu vào tắc nghẽn… ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Tập đoàn.

 

Trong bối cảnh khó khăn chung, cả hệ thống chính trị từ Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên luôn nỗ lực với tinh thần cao nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành để duy trì sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đảng bộ Tập đoàn thực hiện tốt vai trò của tổ chức, triển khai toàn diện các mặt trong công tác xây dựng Đảng cũng như công tác SXKD.

 

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy VRG, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết 8 vấn đề trọng tâm để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2023. Cụ thể:

 

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống Tập đoàn; phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành cao su, toàn thể NLĐ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Tập đoàn tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững.

 

Thứ hai, thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

 

Thứ ba, tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

 

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, giúp cán bộ đảng viên, NLĐ nâng cao nhận thức, tin tưởng tuyệt đối vào chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và của Tập đoàn, để từ đó phấn đấu nỗ lực trong lao động sản xuất, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Thứ năm, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp; Thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn cấp ủy và nhất là công tác phát triển Đảng…

 

Thứ sáu, Đảng ủy Tập đoàn cùng với HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn tập trung chỉ đạo cơ sở Đảng cùng các đơn vị thành viên với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, triển khai, thực hiện cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023.

 

Thứ bảy, tích cực làm việc với Bộ ngành chức năng để được xem xét có cơ chế phù hợp để thực hiện các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế. Tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại, đa dạng hóa sở hữu trong Tập đoàn sau khi đề án cơ cấu lại được cấp thẩm quyền thông qua.

 

Thứ tám, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của đơn vị để hoàn thành kế hoạch năm 2023. “Tôi tin tưởng rằng mỗi cấp ủy Đảng và toàn thể NLĐ sẽ nỗ lực, kiên trì, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy lợi thế, để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững và Đảng bộ trong sạch vững mạnh” – ông Trần Công Kha, nhấn mạnh.

 

http://tapchicaosu.vn/2023/02/03/quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-va-san-xuat-kinh-doanh-trong-nam-2023/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ