VRG phấn đấu doanh thu năm 2024 đạt 24.999 tỷ đồng 29/03/2024

 

Đó là thông tin tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được VRG tổ chức vào ngày 29/3. Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; đề án cơ cấu lại Tập đoàn đến hết năm 2025; chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035, kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển đến hết năm 2025.

 

Tặng hoa Thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm tại Đại hội

 

Chia cổ tức 1.200 tỷ đồng

 

Theo đó, kế hoạch SXKD năm 2024 hợp nhất toàn Tập đoàn, cụ thể: doanh thu và thu nhập khác đạt 24.999 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4.104 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 3.437 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu và thu nhập khác 16,42%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ 10,26%.

 

Chủ trì Đại hội

 

Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ – Tập đoàn, cụ thể: Doanh thu và thu nhập khác 3.988 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.454 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.454 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu và thu nhập khác khác 36,46%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ 3,64%. Kế hoạch đầu tư phát triển 1.146tỷ đồng.

 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ – Tập đoàn, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế 1.454 tỷ đồng. Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ) 1.200 tỷ đồng. Trích lập các quỹ theo quy định 254 tỷ đồng.

 

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại Đại hội

 

Doanh thu năm 2025 đạt 28.575 tỷ đồng

 

Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể: Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2025 đạt 28.575 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 5%; tổng doanh thu hợp nhất giai đoạn 2021-2025 ước đạt 135.000 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ – Tập đoàn đạt doanh thu 4.115 tỷ đồng vào năm 2025, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 3,1%; tổng doanh thu giai đoạn 2021-2025 ước đạt 19.790 tỷ đồng.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TV HĐQT, TGĐ VRG báo cáo tại Đại hội

 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2025 đạt 5.051 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất giai đoạn 2021-2025 ước đạt 25.075 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ – Tập đoàn đạt 1.512 tỷ đồng vào năm 2025, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 3% – 4%; tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2021-2025 ước đạt 8.437 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu giai đoạn 2021-2025 trung bình khoảng 3,88%/năm.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Về chỉ tiêu chiến lược, kế hoạch chủ yếu giai đoạn 2026 – 2030 sẽ nâng tỷ trọng doanh thu hoạt động SXKD chính (trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ nhân tạo; sản phẩm công nghiệp cao su; đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp/cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao) đến năm 2030 lên 95%. Nâng tỷ trọng cơ cấu lợi nhuận các hoạt động SXKD chính chiếm khoảng 70 – 80%. Tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn giai đoạn 2026-2030 bình quân đạt khoảng 5% – 6%/năm.

 

Ông Hà Văn Khương – TV HĐQT VRG báo cáo tại Đại hội

 

Giữ vững vai trò tiên phong trong ngành nông nghiệp

 

Tầm nhìn tới năm 2035, Tập đoàn duy trì vị trí hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ nhân tạo; sản phẩm công nghiệp cao su; đầu tư kinh doanh các khu công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; giữ vững vai trò tiên phong trong ngành nông nghiệp về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ trong trồng, khai thác, chế biến cao su và sản xuất băng tải, sản phẩm nhúng, các đồ dùng từ cao su và cây nông nghiệp khác. Sở hữu được những vùng trồng rừng gỗ lớn; chuyển đổi một phần diện tích sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Tham gia sâu rộng, đầy đủ với tư cách là nhà đầu tư kinh doanh tín chỉ carbon. Xây dựng hệ sinh thái ngành cao su, bao gồm các ngành kinh doanh chính và các ngành phụ trợ cho hoạt động sản xuất; hình thành các nhà máy, các trung tâm chế biến cao su, chế biến sản phẩm cao su, chế biến gỗ tiên tiến, hiện đại phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Phát triển sản phẩm mang thương hiệu VRG theo hướng chuẩn đồng bộ, có thương hiệu và bản sắc riêng của VRG vươn tầm quốc tế.

 

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG báo cáo tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cho biết: “Năm 2024, Tập đoàn tiếp tục chủ động kịp thời đánh giá, dự báo thị trường trong và ngoài nước, nhất là trong điều kiện giá mủ cao su đang có xu hướng phục hồi tốt như hiện nay, để có phương án kinh doanh linh hoạt, phù hợp và có hiệu quả. Quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch SXKD”.

 

Ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội

 

“Trong thời gian tới, Tập đoàn cần chú trọng đẩy mạnh công tác định hướng cho các đơn vị đầu tư Khu/Cụm công nghiệp chuyển đổi theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tiếp tục xây dựng các giải pháp sử dụng, khai thác nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, vốn và các nguồn lực nhằm tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Tập đoàn. Thường xuyên rà soát, cân đối kế hoạch và nguồn vốn đầu tư hợp lý, cần thiết, tập trung lĩnh vực có hiệu quả và công nghệ mới… Tôi tin tưởng với sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể CB.CNV LĐ, Tập đoàn sẽ vững bước đi lên và hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội thông qua” – ông Nguyễn Quế Dương, nhận định.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Phạm Văn Thành – TV HĐQT (nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/09/2023). Ông Huỳnh Văn Bảo – TV HĐQT (nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2023). Ông Phan Mạnh Hùng – TV độc lập HĐQT (theo đơn từ nhiệm).

 

Quang cảnh Đại hội

 

http://tapchicaosu.vn/2024/03/29/vrg-phan-dau-doanh-thu-nam-2024-dat-24-999-ty-dong/

 

 

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ