logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Thủ tướng chỉ thị triển khai Đề án tái cơ cấu kinh tế 20/06/2013

Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu, trong quý II/2013, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Đến quý IV/2013, các cơ quan trên và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, tập đoàn, tổng công ty.

Trong quý III/2013, Bộ Tư pháp chủ trì hoàn thành dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

Cũng trong quý III/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì hoàn thành quy trình hợp lý, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư – xây dựng từ chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thẩm định và chấp thuận dự án đầu tư, thỏa thuận về giao đất, cho thuê đất,… đến cấp giấy phép xây dựng.

Ngày 19/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020.

Cũng trong thời gian này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn thành dự thảo Nghị định về quản lý, giám sát và đánh giá các tập đoàn và tổng công ty nhà nước (thay thế Nghị định 101/2009/NĐ-CP).

Đến quý IV/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành dự thảo Đề án thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp và Đề án tách chức năng đại diện chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước.

Thủ tướng cũng giao các Bộ, ngành liên quan hoàn thành dự thảo một số luật, nghị định như: Luật quy hoạch; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Luật đầu tư (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật đấu thầu; Luật phá sản; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung một số điều); Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi, bổ sung một số điều); Nghị định về bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định về đầu tư trung hạn…

Tập trung thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế

Để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cao nhất các nhiệm vụ được phân công; phù hợp với mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, hàng quý, tổ chức giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong ngành, lĩnh vực và địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, điều phối, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế của các ngành, lĩnh vực, địa phương, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước; kịp thời đề xuất với các Bộ, cơ quan, địa phương hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đồng thời, nghiên cứu, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Hoàng Diên

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ