logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quy định về quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm 09/12/2022

 

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 70/2022/TT-BTC về quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

 

Ảnh minh hoạ: Internet

Ảnh minh hoạ: Internet

 


Một trong những quy định nổi bật tại Thông từ 70 là chính sách, quy định nội bộ về quản trị rủi ro. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải xây dựng các chính sách quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đáp ứng các quy định pháp luật.


Các quy định nội bộ về quản trị rủi ro bao gồm các nội dung sau:


Chức năng nhiệm vụ, cơ chế phân cấp, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận trong hoạt động quản trị rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

 

Quy trình xác định, đo lường, theo dõi, giám sát rủi ro liên quan đến các rủi ro trọng yếu; báo cáo trao đổi thông tin, phản hồi về các thay đổi rủi ro và xử lý rủi ro;

 

Các hạn mức rủi ro cụ thể đối với từng loại rủi ro trọng yếu và các rủi ro có liên quan, mối tương quan giữa các rủi ro đó;

 

Các biện pháp kiểm soát rủi ro phát sinh từ hoạt động kinh doanh và kiểm soát các cá nhân, bộ phận tham gia vào các hoạt động đó;

 

Kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp xảy ra nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tải bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

 

Cơ chế báo cáo nội bộ về quản trị rủi ro.

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận được kiểm toán như: cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của bộ phận kiểm toán nội bộ để thực hiện hoạt động kiểm toán. Thông báo ngay cho bộ phận kiểm toán nội bộ khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

 

Đồng thời, thực hiện kịp thời kiến nghị tại báo cáo kiểm toán nội bộ và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, công ty mẹ của chi nhánh nước ngoài, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc (nếu có).

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

 

 

https://doanhnghiepvadautu.info.vn/quy-dinh-ve-quan-tri-rui-ro-cua-doanh-nghiep-bao-hiem.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ