logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
71 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 35/CT-TTg
Tăng cường công tác lập hồ sơ, và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
35/CT-TTg (07/09/2017)
143 KB
72 Loại văn bản: Công văn - Số: 14792/BTC-VP
V/v giới thiệu chức danh và chữ ký
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
14792/BTC-VP (01/11/2017)
40 KB
73 Loại văn bản: Công văn - Số: 3841/BTTTT-CATTT
Đôn đốc tiếp tục tăng cường đảm bảo ATTT trước sự kiện APEC 2017
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
3841/BTTTT-CATTT (31/10/2017)
95 KB
74 Loại văn bản: Công văn - Số: 2347-QD-BNN-TCCB
Ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp khi đi nước ngoài
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2347-QD-BNN-TCCB (02/10/2017)
379 KB
75 Loại văn bản: Công văn - Số: 2066/CSVN-TCKT
Xác định số liệu tài chính năm 2016
Nơi ban hành:
2066/CSVN-TCKT (21/07/2017)
76 Loại văn bản: Công văn - Số: 5570/BNN-KH
Ban hành thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư theo hình thức PPP
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5570/BNN-KH (06/07/2017)
44 KB
77 Loại văn bản: Thông báo - Số: 5565/TB-BNN-VP
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5565/TB-BNN-VP (06/07/2017)
253 KB
78 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2902/QĐ-BNN-TCCB
Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2902/QĐ-BNN-TCCB (04/07/2017)
500 KB
79 Loại văn bản: Thông tư - Số: 58/2017/TT/BTC
Hỗ trợ tài chính, cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
58/2017/TT/BTC (13/06/2017)
644 KB
80 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 26/CT-TTg
Chỉ thị : Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/ NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
26/CT-TTg (13/06/2017)
701 KB