logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Công bố thông tin

Năm 2024

STT Chủ đề Tải về
1

V/v tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thông tin khởi tố

- (18/07/2024)

470 KB
2

V/v tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- (28/06/2024)

647 KB
3

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (20/06/2024)

4.5 MB
4

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (20/06/2024)

1.2 MB
5

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (20/06/2024)

2.9 MB
6

Thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Kế toán

- (18/06/2024)

1.4 MB
7

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán và giao Phụ trách Kế toán, Phụ trách Ban Tài chính Kế toán

- (18/06/2024)

975 KB
8

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2024)

814 KB
9

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2024)

3 MB
10

Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cập nhật)

- (14/06/2024)

375 KB
11

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (cập nhật)

- (14/06/2024)

458 KB
12

Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (cập nhật)

- (14/06/2024)

510 KB
13

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (cập nhật)

- (14/06/2024)

409 KB
14

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (cập nhật)

- (14/06/2024)

1.6 MB
15

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (cập nhật)

- (14/06/2024)

1.5 MB
16

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (cập nhật)

- (14/06/2024)

2.6 MB
17

Tờ trình thông qua số lượng, danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (07/06/2024)

2.2 MB
18

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2024)

465 KB
19

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (27/05/2024)

2.2 MB
20

Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hình thức trực tuyến

- (27/05/2024)

478 KB
21

Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (27/05/2024)

447 KB
22

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- (27/05/2024)

524 KB
23

Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- (27/05/2024)

510 KB
24

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- (27/05/2024)

478 KB
25

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- (27/05/2024)

1.6 MB
26

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- (27/05/2024)

1.6 MB
27

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

- (27/05/2024)

2.6 MB
28

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 

- (27/05/2024)

677 KB
29

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- (27/05/2024)

3.5 MB
30

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trực tuyến

- (27/05/2024)

784 KB
31

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- (24/05/2024)

454 KB
32

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (24/05/2024)

778 KB
33

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng

- (06/05/2024)

362 KB
34

Thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (06/05/2024)

667 KB
35

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2024 so với lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2023 của Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn

- (26/04/2024)

38.7 MB
36

Báo cáo tài chính riêng Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - Quý 1 năm 2024

- (24/04/2024)

1.8 MB
37

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở GDCK

- (24/04/2024)

789 KB
38

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- (24/04/2024)

456 KB
39

Báo cáo thường niên năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (19/04/2024)

8.8 MB
40

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về nội dung và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- (12/04/2024)

914 KB
41

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn.

- (30/03/2024)

1.4 MB
42

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

8.4 MB
43

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

2.8 MB
44

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

10.8 MB
45

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (29/03/2024)

1.4 MB
46

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/03/2024)

6.9 MB
47

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/03/2024)

453 KB
48

Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (08/03/2024)

448 KB
49

Tờ trình v/v thông qua chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đến hết năm 2025

- (08/03/2024)

478 KB
50

Tờ trình v/v thông qua Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần đến hết năm 2025

- (08/03/2024)

490 KB
51

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- (08/03/2024)

472 KB
52

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trực tuyến

- (08/03/2024)

771 KB
53

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- (08/03/2024)

453 KB
54

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (08/03/2024)

1.2 MB
55

V/v chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

- (04/03/2024)

2.2 MB
56

V/v từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/02/2024)

1.2 MB
57

V/v bản án về việc tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'Tih và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/02/2024)

2 MB
58

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhận được Bản án số 06/2024/KDTM-PT của Tòa Án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/01/2024 về việc tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’Tíh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần. Theo đó, Tòa Án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

- Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Hợp đồng số 3785/HĐ-CSVN ngày 08/12/2016 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’Tíh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Buộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VCBS - CN HCM) liên đới hoàn trả cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’Tíh số tiền là 141.410.529.520 đồng (bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt tỷ, bốn trăm mười triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi đồng).

(Đây là số tiền mà Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’Tíh nộp ký quỹ tại VCBS - CN HCM để đảm bảo thực hiện quyền mua cổ phần).

- (24/02/2024)

59

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng

- (21/02/2024)

1 MB
60

Thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (19/02/2024)

594 KB
61

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- (07/02/2024)

4 MB
62

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- (07/02/2024)

3.4 MB
63

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/01/2024)

2.8 MB
64

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2022 của Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ - Tập đoàn

- (30/01/2024)

1.4 MB
65

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/01/2024)

1.6 MB
66

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (26/01/2024)

2.6 MB
67

Các giao dịch năm 2024 giữa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các bên liên quan

- (24/01/2024)

1.8 MB

Năm 2023

STT Chủ đề Tải về
1

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

- (22/12/2023)

2.3 MB
2

Đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023

- (13/11/2023)

5.6 MB
3

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng

- (10/11/2023)

357 KB
4

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (01/11/2023)

583 KB
5

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức

- (30/10/2023)

2.7 MB
6

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

- (30/10/2023)

3.3 MB
7

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 của Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn

- (30/10/2023)

1.6 MB
8

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/10/2023)

3.7 MB
9

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 của Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ - Tập đoàn

- (27/10/2023)

1.5 MB
10

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/10/2023)

2.4 MB
11

V/v thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Người Phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (20/09/2023)

1.7 MB
12

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/09/2023)

1.6 MB
13

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/09/2023)

6 MB
14

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 của Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn

- (29/08/2023)

1.5 MB
15

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/08/2023)

3.4 MB
16

V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

- (28/08/2023)

1.5 MB
17

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ - Tập đoàn

- (25/08/2023)

1.5 MB
18

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/08/2023)

1.8 MB
19

V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người nội bộ

- (22/08/2023)

1.7 MB
20

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (16/6/2023)

- (10/08/2023)

5.4 MB
21

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

- (01/08/2023)

1.9 MB
22

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/07/2023)

1.8 MB
23

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2022 của Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn

- (26/07/2023)

1.7 MB
24

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (26/07/2023)

2.5 MB
25

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (26/07/2023)

1.6 MB
26

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- (21/07/2023)

1.7 MB
27

Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

- (19/07/2023)

5.1 MB
28

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022

- (03/07/2023)

3.4 MB
29

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (16/06/2023)

4.9 MB
30

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (16/06/2023)

13.2 MB
31

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (26/05/2023)

463 KB
32

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- (26/05/2023)

461 KB
33

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

 

- (26/05/2023)

569 KB
34

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

 

- (26/05/2023)

485 KB
35

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

 

- (26/05/2023)

456 KB
36

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 

- (26/05/2023)

677 KB
37

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 

- (26/05/2023)

4.9 MB
38

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

 

- (26/05/2023)

501 KB
39

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trực tuyến

- (26/05/2023)

772 KB
40

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- (26/05/2023)

452 KB
41

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (26/05/2023)

771 KB
42

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng.

- (05/05/2023)

265 KB
43

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023 so với kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn và hợp nhất toàn Tập đoàn

- (28/04/2023)

343 KB
44

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2023)

2.4 MB
45

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2023)

1.6 MB
46

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- (17/04/2023)

4.3 MB
47

Báo cáo thường niên 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/04/2023)

10.8 MB
48

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về nội dung và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- (17/04/2023)

3.2 MB
49

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn và hợp nhất toàn Tập đoàn

- (29/03/2023)

363 KB
50

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/03/2023)

2.6 MB
51

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/03/2023)

1.9 MB
52

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (31/01/2023)

5.8 MB
53

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- (30/01/2023)

585 KB
54

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2022 so với quý 4 năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn và hợp nhất toàn Tập đoàn

- (30/01/2023)

377 KB
55

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/01/2023)

2.5 MB
56

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/01/2023)

1.6 MB
57

Các giao dịch năm 2023 giữa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các bên liên quan

- (13/01/2023)

385 KB

Năm 2022

STT Chủ đề Tải về
1

V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kế hoạch điều chỉnh năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn và hợp nhất toàn Tập đoàn

- (28/12/2022)

382 KB
2

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- (28/12/2022)

759 KB
3

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (28/11/2022)

255 KB
4

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (28/10/2022)

370 KB
5

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/10/2022)

2.5 MB
6

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/10/2022)

1.6 MB
7

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (25/10/2022)

163 KB
8

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (17/10/2022)

184 KB
9

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (14/10/2022)

578 KB
10

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (10/10/2022)

234 KB
11

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng (để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

- (10/10/2022)

334 KB
12

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

- (30/09/2022)

528 KB
13

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

- (30/09/2022)

455 KB
14

Công văn bổ sung thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính riêng năm 2021

- (29/09/2022)

489 KB
15

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (06/09/2022)

224 KB
16

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2022)

2.6 MB
17

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2022)

2 MB
18

Báo cáo thực trạng và quản trị cơ cấu tổ chức của doanh  nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

- (02/08/2022)

462 KB
19

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (01/08/2022)

74 KB
20

Báo cáo tài chính riêng Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP Quý 2 năm 2022

- (29/07/2022)

10.9 MB
21

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý 2 năm 2022

- (29/07/2022)

16.3 MB
22

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

- (29/07/2022)

4.4 MB
23

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- (20/07/2022)

360 KB
24

Các giao dịch năm 2022 giữa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các bên liên quan

- (21/06/2022)

517 KB
25

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

1.2 MB
26

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

4.2 MB
27

Cập nhật, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (16/06/2022)

2.9 MB
28

Báo cáo v/v đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- (10/06/2022)

1.2 MB
29

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2022)

610 KB
30

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- (27/05/2022)

552 KB
31

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- (27/05/2022)

597 KB
32

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- (27/05/2022)

669 KB
33

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2022)

515 KB
34

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- (27/05/2022)

588 KB
35

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- (27/05/2022)

777 KB
36

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2022)

824 KB
37

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trực tuyến

- (27/05/2022)

1.4 MB
38

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- (27/05/2022)

494 KB
39

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (27/05/2022)

1 MB
40

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- (24/05/2022)

489 KB
41

V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Kim Nhựt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kể từ ngày 01/6/2022

- (24/05/2022)

656 KB
42

V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Hữu Phước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kể từ ngày 01/6/2022

- (24/05/2022)

655 KB
43

V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đình Bửu Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kể từ ngày 01/6/2022

- (24/05/2022)

676 KB
44

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (24/05/2022)

492 KB
45

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng

- (16/05/2022)

282 KB
46

Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (11/05/2022)

648 KB
47

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- (04/05/2022)

968 KB
48

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2022)

2.2 MB
49

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2022)

1.5 MB
50

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- (27/04/2022)

824 KB
51

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- (22/04/2022)

812 KB
52

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (21/04/2022)

412 KB
53

Báo cáo thường niên 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (19/04/2022)

10.5 MB
54

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ báo cáo năm 2021 có sự chênh lệch từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước của Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ - Tập đoàn.

- (30/03/2022)

794 KB
55

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (30/03/2022)

2.4 MB
56

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (30/03/2022)

1.8 MB
57

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (bà Nguyễn Thị Nhàn)

- (22/03/2022)

518 KB
58

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (21/02/2022)

414 KB
59

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (28/01/2022)

6.6 MB
60

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo quý IV năm 2021 có sự chênh lệch từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

- (26/01/2022)

806 KB
61

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (26/01/2022)

2.1 MB
62

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (26/01/2022)

1.5 MB
63

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 20 tháng 01 năm 2022)

- (21/01/2022)

1.2 MB
64

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (17/01/2022)

423 KB
65

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn

- (13/01/2022)

795 KB
66

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn

- (13/01/2022)

1.2 MB
67

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn

- (13/01/2022)

3.2 MB
68

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn

- (13/01/2022)

517 KB
69

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/01/2022)

1.8 MB
70

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (12/01/2022)

489 KB
71

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (12/01/2022)

555 KB

Năm 2021

STT Chủ đề Tải về
1

Tờ trình v/v thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết của các ứng viên).

- (31/12/2021)

10.8 MB
2

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua hồ sơ liên quan công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (31/12/2021)

667 KB
3

V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- (31/12/2021)

503 KB
4

Thông báo về việc thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

 

- (27/12/2021)

407 KB
5

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (21/12/2021)

594 KB
6

Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kèm mẫu Đơn ứng cử, Đơn đề cử, Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết).

- (21/12/2021)

3 MB
7

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị / Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 hình thức trực tuyến.

- (21/12/2021)

467 KB
8

Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (kèm dự thảo Quy chế).

- (21/12/2021)

1.7 MB
9

Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (kèm dự thảo Điều lệ).

- (21/12/2021)

2.1 MB
10

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trực tuyến.

- (21/12/2021)

1.5 MB
11

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (21/12/2021)

494 KB
12

Thông báo mời họp (lần 2) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (kèm mẫu Giấy ủy quyền).

- (21/12/2021)

733 KB
13

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (21/12/2021)

574 KB
14

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Trần Đức Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (21/12/2021)

594 KB
15

V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Tiến Đức – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 01/01/2022

- (07/12/2021)

1.1 MB
16

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Trần Đức Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (19/11/2021)

532 KB
17

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (02/11/2021)

200 KB
18

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ báo cáo quý III năm 2021 có sự chênh lệch từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

- (28/10/2021)

366 KB
19

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/10/2021)

2.2 MB
20

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/10/2021)

1.5 MB
21

Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (22/10/2021)

477 KB
22

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (14/10/2021)

191 KB
23

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (bà Võ Thị Hoàng Hồng)

- (12/10/2021)

272 KB
24

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị)

- (10/10/2021)

115 KB
25

Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/10/2021)

524 KB
26

Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/10/2021)

669 KB
27

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trực tuyến

- (08/10/2021)

1.5 MB
28

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (08/10/2021)

346 KB
29

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (08/10/2021)

733 KB
30

Công bố thông tin về quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa

- (05/10/2021)

895 KB
31

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc)

- (20/09/2021)

710 KB
32

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

- (14/09/2021)

600 KB
33

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (10/09/2021)

990 KB
34

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (bà Võ Thị Hoàng Hồng)

- (10/09/2021)

279 KB
35

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (09/09/2021)

562 KB
36

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc)

 

- (09/09/2021)

629 KB
37

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT)

- (06/09/2021)

118 KB
38

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành)

- (03/09/2021)

117 KB
39

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 có sự chênh lệch từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

- (20/08/2021)

845 KB
40

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (20/08/2021)

2.6 MB
41

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (20/08/2021)

2.2 MB
42

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (bà Lê Thị Kim Thảo)

- (17/08/2021)

917 KB
43

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (16/08/2021)

657 KB
44

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT)

- (16/08/2021)

45 KB
45

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng năm 2021

- (04/08/2021)

695 KB
46

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- (03/08/2021)

544 KB
47

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/07/2021)

582 KB
48

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức.

- (27/07/2021)

1.8 MB
49

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

- (27/07/2021)

285 KB
50

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ báo cáo quý II năm 2021 có sự chênh lệch từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

- (26/07/2021)

890 KB
51

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (26/07/2021)

2.1 MB
52

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (26/07/2021)

1.5 MB
53

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- (19/07/2021)

498 KB
54

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (người có liên quan của ông Huỳnh Văn Bảo)

- (16/07/2021)

812 KB
55

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (lần thứ 2, ngày 25/6/2021)

- (25/06/2021)

2.5 MB
56

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (lần thứ 4, ngày 25/6/2021)

- (25/06/2021)

3.3 MB
57

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- (25/06/2021)

4.4 MB
58

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (24/06/2021)

4 MB
59

Công văn v/v quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn

- (23/06/2021)

1 MB
60

Tờ trình v/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tài liệu bổ sung)

- (21/06/2021)

1.1 MB
61

Tờ trình v/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (15/06/2021)

1.2 MB
62

Tờ trình v/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (15/06/2021)

1.7 MB
63

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (người có liên quan của ông Phan Mạnh Hùng)

- (09/06/2021)

499 KB
64

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (03/06/2021)

274 KB
65

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- (03/06/2021)

444 KB
66

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- (03/06/2021)

1.3 MB
67

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (03/06/2021)

958 KB
68

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- (03/06/2021)

890 KB
69

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

- (03/06/2021)

2.9 MB
70

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- (03/06/2021)

3.5 MB
71

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (03/06/2021)

3.5 MB
72

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (03/06/2021)

2.4 MB
73

Nghị quyết ngày 03/6/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v thông qua tài liệu chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (03/06/2021)

666 KB
74

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/05/2021)

576 KB
75

Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (17/05/2021)

2.7 MB
76

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (17/05/2021)

443 KB
77

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (17/05/2021)

1.6 MB
78

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán

- (29/04/2021)

1 MB
79

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ báo cáo quý I năm 2021 có sự chênh lệch từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

- (27/04/2021)

915 KB
80

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/04/2021)

3 MB
81

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/04/2021)

1.6 MB
82

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (20/04/2021)

1.1 MB
83

Nghị quyết v/v gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (20/04/2021)

923 KB
84

Báo cáo thường niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/04/2021)

7.8 MB
85

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan

- (07/04/2021)

627 KB
86

Thông báo v/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (06/04/2021)

510 KB
87

Nghị quyết ngày 06/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (06/04/2021)

845 KB
88

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (25/03/2021)

1.1 MB
89

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/03/2021)

2.6 MB
90

Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/03/2021)

1.6 MB
91

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (16/03/2021)

135 KB
92

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (09/03/2021)

1015 KB
93

Nghị quyết v/v Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (08/03/2021)

829 KB
94

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (26/02/2021)

5 MB
95

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (22/02/2021)

549 KB
96

Dự thảo tóm tắt báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- (02/02/2021)

223 KB
97

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

186 KB
98

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

132 KB
99

Toàn văn dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

- (02/02/2021)

1.2 MB
100

Tờ trình v/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

- (01/02/2021)

1.8 MB
101

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt  Nam - CTCP

- (01/02/2021)

340 KB
102

Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt  Nam - CTCP

- (01/02/2021)

319 KB
103

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt  Nam - CTCP

- (01/02/2021)

302 KB
104

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (01/02/2021)

52 KB
105

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020

- (29/01/2021)

5.7 MB
106

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng (ông Phạm Văn Thành 29/01/2021)

- (29/01/2021)

579 KB
107

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019 của Tập đoàn và Công ty mẹ - Tập đoàn

- (29/01/2021)

450 KB
108

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/01/2021)

2.1 MB
109

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/01/2021)

1.6 MB
110

Quyết định về việc rà soát, kiện toàn Tổ Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/01/2021)

836 KB
111

Quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn Người phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/01/2021)

367 KB
112

Quyết định về việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/01/2021)

364 KB
113

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27 tháng 01 năm 2021)

- (08/01/2021)

353 KB
114

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng (ông Phạm Văn Thành)

- (08/01/2021)

381 KB
115

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (ngày 08 tháng 01 năm 2021)

- (08/01/2021)

1 MB
116

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán (ngày 27 tháng 01 năm 2021)

- (08/01/2021)

667 KB
117

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (04/01/2021)

617 KB
118

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- (04/01/2021)

554 KB

Năm 2020

STT Chủ đề Tải về
1

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SIP của tổ chức có liên quan người nội bộ

- (16/12/2020)

1.3 MB
2

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư

- (07/12/2020)

468 KB
3

Quyết định điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán của Công ty mẹ - Tập đoàn tại Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

- (04/12/2020)

476 KB
4

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan người nội bộ SIP

- (04/12/2020)

934 KB
5

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP)

- (04/12/2020)

1.3 MB
6

Thông báo giao dịch cổ phiếu VRG của tổ chức có liên quan đến người nội bộ

- (02/12/2020)

739 KB
7

Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Tập đoàn tại Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư

- (25/11/2020)

308 KB
8

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn Tập đoàn tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP)

- (25/11/2020)

1.3 MB
9

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (100% vốn Tập đoàn) báo cáo hoàn tất việc sáp nhập của 2 công ty con

- (18/11/2020)

467 KB
10

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

- (16/11/2020)

492 KB
11

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm khi thoái vốn tại Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

- (06/11/2020)

665 KB
12

Tài liệu đấu giá (lần 2) cổ phần CIC thuộc sở hữu của VRG (theo link bên dưới) 

https://drive.google.com/drive/folders/1sicBmZ3B0b40dOTWBRSd3y9imEQQUqoQ?usp=sharing

- (04/11/2020)

13

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (29/10/2020)

786 KB
14

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2020)

2.1 MB
15

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2020)

1.5 MB
16

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ (kèm báo cáo giải trình)

- (26/10/2020)

149 KB
17

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

- (15/10/2020)

354 KB
18

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

- (14/10/2020)

1 MB
19

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

- (22/09/2020)

381 KB
20

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

- (17/09/2020)

353 KB
21

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (14/09/2020)

667 KB
22

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức

- (08/09/2020)

2.3 MB
23

Nghị quyết v/v chi trả cổ tức năm 2019

- (07/09/2020)

627 KB
24

Công bố thông tin: Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư (CIC)

- (28/08/2020)

439 KB
25

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019

- (27/08/2020)

1.1 MB
26

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2020)

2.4 MB
27

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/08/2020)

1.5 MB
28

Tài liệu đấu giá cổ phần CIC thuộc sở hữu của VRG

- (05/08/2020)

56.3 MB
29

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng năm 2020

- (29/07/2020)

5.2 MB
30

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019

- (29/07/2020)

1 MB
31

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/07/2020)

2.1 MB
32

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/07/2020)

1.5 MB
33

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- (16/07/2020)

542 KB
34

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su

- (18/06/2020)

463 KB
35

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su

- (16/06/2020)

445 KB
36

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/06/2020)

4.8 MB
37

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (file bổ sung Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền)

- (28/05/2020)

733 KB
38

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

346 KB
39

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

210 KB
40

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

237 KB
41

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

- (28/05/2020)

313 KB
42

Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

- (28/05/2020)

221 KB
43

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- (28/05/2020)

121 KB
44

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

141 KB
45

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

- (28/05/2020)

166 KB
46

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- (28/05/2020)

105 KB
47

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2020)

170 KB
48

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (25/05/2020)

543 KB
49

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (08/05/2020)

353 KB
50

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (07/05/2020)

1 MB
51

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (29/04/2020)

952 KB
52

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (29/04/2020)

423 KB
53

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2020)

2.1 MB
54

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019

- (28/04/2020)

859 KB
55

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2020)

1.2 MB
56

Báo cáo thường niên năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/04/2020)

42.1 MB
57

Điều chỉnh số liệu thuyết minh chi phí thuế TNDN hiện hành trên Báo cáo tài chính riêng năm 2019

- (17/04/2020)

662 KB
58

Báo cáo về ngày Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không còn là cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu HIZ

- (10/04/2020)

612 KB
59

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HIZ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (10/04/2020)

699 KB
60

Thông báo đấu giá tài sản (ô tô)

- (10/04/2020)

1 MB
61

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 so với kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn công ty cổ phần năm 2018

- (09/04/2020)

1 MB
62

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (09/04/2020)

2.3 MB
63

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (09/04/2020)

1.7 MB
64

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

- (30/03/2020)

644 KB
65

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Huỳnh Văn Bảo)

- (27/03/2020)

407 KB
66

Thông báo giao dịch cổ phiếu HIZ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (19/03/2020)

845 KB
67

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Huỳnh Văn Bảo)

- (17/03/2020)

378 KB
68

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Hoàng Đình Trí)

- (10/03/2020)

317 KB
69

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn (kỳ chốt tính đến 28/02/2020)

- (10/03/2020)

378 KB
70

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GVR

- (10/03/2020)

685 KB
71

Thông báo v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GVR

- (09/03/2020)

781 KB
72

Thông báo chuyển sàn giao dịch - mã chứng khoán GVR

- (09/03/2020)

715 KB
73

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Trần Ngọc Thuận)

- (09/03/2020)

315 KB
74

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Huỳnh Văn Bảo)

- (09/03/2020)

373 KB
75

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Phạm Văn Thành)

- (09/03/2020)

359 KB
76

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Phan Văn Hỏi Em)

- (09/03/2020)

392 KB
77

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn (Ông Nguyễn Tiến Đức)

- (09/03/2020)

392 KB
78

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu GVR

- (03/03/2020)

745 KB
79

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn

- (02/03/2020)

352 KB
80

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

403 KB
81

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

375 KB
82

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

376 KB
83

Hủy đăng ký giao dịch Upcom đối với cổ phiếu GVR

- (21/02/2020)

475 KB
84

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

- (21/02/2020)

408 KB
85

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN (ông Trần Ngọc Thuận)

- (21/02/2020)

401 KB
86

Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Phụng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 18/02/2020

- (19/02/2020)

578 KB
87

Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 18/02/2020

- (19/02/2020)

602 KB
88

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (17/02/2020)

398 KB
89

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (13/02/2020)

790 KB
90

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (22/01/2020)

1003 KB
91

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (22/01/2020)

2.8 MB
92

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (22/01/2020)

1.7 MB
93

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

- (21/01/2020)

7.1 MB
94

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm tài chính 2020 của GVR

- (15/01/2020)

492 KB
95

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính

- (15/01/2020)

492 KB
96

Bản cáo bạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP niêm yết cổ phiếu trên sàn sàn chứng khoán HOSE.

 

(xem chi tiết tại đây)

 

- (07/01/2020)

97

Thông báo niêm yết cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (07/01/2020)

357 KB
98

Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu GVR tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- (03/01/2020)

1.2 MB

Năm 2019

STT Chủ đề Tải về
1

4025/CSVN-CBTT Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn

- (30/12/2019)

877 KB
2

4024/CSVN-CBTT Nghị quyết HĐQT Tập đoàn v/v tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- (30/12/2019)

1.1 MB
3

4023/CSVN-CBTT - Nghị quyết HĐQT Tập đoàn v/v gia hạn thời gian chuyển sàn HoSE

- (30/12/2019)

843 KB
4

Thông báo đấu giá tài sản (ô tô)

- (14/11/2019)

1.3 MB
5

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2019 so với Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2018

- (29/10/2019)

1.4 MB
6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2019)

2.7 MB
7

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 so với Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018

- (29/10/2019)

1.4 MB
8

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2019)

1.7 MB
9

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2019)

3 MB
10

Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2019)

2 MB

Năm 2018

STT Chủ đề Tải về
1

Công bố thông tin : công văn số 2213/CSVN-CBTT và quyết định số 429/QĐ-HĐQTCSVN

- (28/12/2018)

818 KB
2

Nghị quyết : Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP - Kỳ họp lần thứ 5 năm 2018

- (28/12/2018)

709 KB
3

695/QĐ-HĐQTCSVN V/v giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Tập đoàn, kiêm Phụ trách Ban Tài chính kế toán Tập đoàn

- (27/12/2018)

388 KB
4

694/QĐ-HĐQTCSVN V/v thôi Phụ trách Kế toán Tập đoàn, kiêm Phụ trách Ban Tài chính kế toán Tập đoàn

- (27/12/2018)

383 KB
5

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (MCK: GVR)

- (01/12/2018)

151 KB
6

QĐ v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tập đoàn CNCSVN - CTCP

- (27/11/2018)

169 KB
7

Báo cáo v/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

- (14/11/2018)

122 KB
8

Quy trình phối hợp với SHS trong việc Quản lý Cổ đông

- (09/11/2018)

769 KB
9

Nghị quyết HĐQT Tập đoàn CNCS VN - CTCP về việc doanh nghiệp phát triển bền vững (16/NQ-HĐQTCSVN)

- (30/10/2018)

179 KB
10

Báo cáo Tài chính hợp nhất, Quý III năm 2018

- (30/10/2018)

3.4 MB