logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố thông tin Đại hội Đồng Cổ đông

Năm 2024

STT Chủ đề Tải về
1

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2024)

814 KB
2

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2024)

3 MB
3

Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cập nhật)

- (14/06/2024)

375 KB
4

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (cập nhật)

- (14/06/2024)

458 KB
5

Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (cập nhật)

- (14/06/2024)

510 KB
6

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (cập nhật)

- (14/06/2024)

409 KB
7

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (cập nhật)

- (14/06/2024)

1.6 MB
8

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (cập nhật)

- (14/06/2024)

1.5 MB
9

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (cập nhật)

- (14/06/2024)

2.6 MB
10

Tờ trình thông qua số lượng, danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (07/06/2024)

2.2 MB
11

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2024)

465 KB
12

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (27/05/2024)

2.2 MB
13

Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hình thức trực tuyến

- (27/05/2024)

478 KB
14

Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (27/05/2024)

447 KB
15

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- (27/05/2024)

524 KB
16

Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

- (27/05/2024)

510 KB
17

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- (27/05/2024)

478 KB
18

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- (27/05/2024)

1.6 MB
19

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- (27/05/2024)

1.6 MB
20

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

- (27/05/2024)

2.6 MB
21

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- (27/05/2024)

677 KB
22

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- (27/05/2024)

3.5 MB
23

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trực tuyến

- (27/05/2024)

784 KB
24

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- (24/05/2024)

454 KB
25

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (24/05/2024)

778 KB
26

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- (24/05/2024)

27

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

2.8 MB
28

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/03/2024)

10.8 MB
29

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/03/2024)

453 KB
30

Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (08/03/2024)

448 KB
31

Tờ trình v/v thông qua chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đến hết năm 2025

- (08/03/2024)

478 KB
32

Tờ trình v/v thông qua Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần đến hết năm 2025

- (08/03/2024)

490 KB
33

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- (08/03/2024)

472 KB
34

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trực tuyến

- (08/03/2024)

771 KB
35

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- (08/03/2024)

453 KB
36

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (08/03/2024)

1.2 MB
37

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- (08/03/2024)

Năm 2023

STT Chủ đề Tải về
1

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (16/06/2023)

4.9 MB
2

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (16/06/2023)

13.2 MB
3

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (26/05/2023)

463 KB
4

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- (26/05/2023)

461 KB
5

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- (26/05/2023)

569 KB
6

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- (26/05/2023)

485 KB
7

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- (26/05/2023)

456 KB
8

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 

- (26/05/2023)

677 KB
9

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 

- (26/05/2023)

4.9 MB
10

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- (26/05/2023)

501 KB
11

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trực tuyến

- (26/05/2023)

772 KB
12

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- (26/05/2023)

452 KB
13

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (26/05/2023)

771 KB
14

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- (26/05/2023)

Năm 2022

STT Chủ đề Tải về
1

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

1.2 MB
2

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/06/2022)

4.2 MB
3

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2022)

610 KB
4

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- (27/05/2022)

552 KB
5

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- (27/05/2022)

597 KB
6

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- (27/05/2022)

669 KB
7

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2022)

515 KB
8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- (27/05/2022)

588 KB
9

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

- (27/05/2022)

777 KB
10

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/05/2022)

824 KB
11

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trực tuyến

- (27/05/2022)

1.4 MB
12

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- (27/05/2022)

494 KB
13

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kèm mẫu Giấy ủy quyền)

- (27/05/2022)

1 MB
14

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- (27/05/2022)

15

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn

- (13/01/2022)

795 KB
16

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn

- (13/01/2022)

1.2 MB
17

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn

- (13/01/2022)

3.2 MB
18

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn

- (13/01/2022)

517 KB
19

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/01/2022)

1.8 MB
20

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (12/01/2022)

489 KB
21

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (12/01/2022)

555 KB

Năm 2021

STT Chủ đề Tải về
1

Tờ trình v/v thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết của các ứng viên).

- (31/12/2021)

10.8 MB
2

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua hồ sơ liên quan công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (31/12/2021)

667 KB
3

V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- (31/12/2021)

503 KB
4

Thông báo về việc thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (27/12/2021)

407 KB
5

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

- (21/12/2021)

594 KB
6

Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kèm mẫu Đơn ứng cử, Đơn đề cử, Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết).

- (21/12/2021)

3 MB
7

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị / Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 hình thức trực tuyến.

- (21/12/2021)

467 KB
8

Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (kèm dự thảo Quy chế).

- (21/12/2021)

1.7 MB
9

Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (kèm dự thảo Điều lệ).

- (21/12/2021)

2.1 MB
10

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trực tuyến.

- (21/12/2021)

1.5 MB
11

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (21/12/2021)

494 KB
12

Thông báo mời họp (lần 2) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (kèm mẫu Giấy ủy quyền).

- (21/12/2021)

733 KB
13

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- (21/12/2021)

574 KB
14

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- (25/06/2021)

4.4 MB
15

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (24/06/2021)

4 MB
16

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (03/06/2021)

274 KB
17

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- (03/06/2021)

444 KB
18

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- (03/06/2021)

1.3 MB
19

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (03/06/2021)

958 KB
20

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- (03/06/2021)

890 KB
21

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

- (03/06/2021)

2.9 MB
22

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- (03/06/2021)

3.5 MB
23

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (03/06/2021)

3.5 MB
24

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (03/06/2021)

2.4 MB
25

Nghị quyết ngày 03/6/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v thông qua tài liệu chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (03/06/2021)

666 KB
26

Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (17/05/2021)

576 KB
27

Thông báo v/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

- (17/05/2021)

2.7 MB
28

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (17/05/2021)

443 KB
29

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- (17/05/2021)

1.6 MB
30

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- (26/03/2021)

31

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (26/02/2021)

5 MB
32

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

186 KB
33

Dự thảo tóm tắt báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD đầu tư năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- (02/02/2021)

223 KB
34

Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (02/02/2021)

132 KB
35

Tờ trình v/v thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

- (01/02/2021)

1.8 MB
36

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (01/02/2021)

340 KB

Năm 2020

STT Chủ đề Tải về
1

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (25/05/2020)

543 KB

Năm 2019

STT Chủ đề Tải về
1

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (13/06/2019)

4.4 MB
2

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

134 KB
3

Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- (28/05/2019)

35 KB
4

Tờ trình v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

77 KB
5

Tờ trình v/v báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- (28/05/2019)

120 KB
6

Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

70 KB
7

Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng cuối năm 2018

- (28/05/2019)

621 KB
8

Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất - kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- (28/05/2019)

176 KB
9

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- (28/05/2019)

329 KB
10

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/05/2019)

200 KB

Năm 2018

STT Chủ đề Tải về
1

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội, Nghị quyết HĐQT, Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

- (01/06/2018)

3.9 MB
2

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

- (23/05/2018)

2.2 MB
3

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần

- (23/05/2018)

3.1 MB
4

Lý lịch trích ngang nhân sự đề cử HĐQT, Ban kiểm soát và Bản cam kết

- (18/05/2018)

6.9 MB
5

Danh sach trích ngang nhân sự đề cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2021

- (18/05/2018)

620 KB
6

1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

72 KB
7

2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

169 KB
8

3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

56 KB
9

4. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

115 KB
10

5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

- (07/05/2018)

116 KB