logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Sản phẩm Cao su Tờ

Cao su Tờ

 

 
 
 
Phân hạng cao su tờ xông khói (theo The Green Book - 1969)

Hạng

Mộc cao su

Mốc khi đóng gói

Đốm đục

Đóm do xông khói quá mức

Đóm do bị oxy hóa

Tờ cháy xém

RSS 1

Rất nhẹ

Rất nhẹ

Không

Không

Không

Không

RSS 2

Nhẹ

Nhẹ

Không

Không

Không

Không

RSS 3

Nhẹ

Nhẹ

Nhẹ

Không

Không

Không

RSS 4

Nhẹ

Nhẹ

Nhẹ

Nhẹ

Không

Không

RSS 5

Nhẹ

Nhẹ

Nhẹ

Nhẹ

Không kể

Không

 

 Hạng  

 Mô tả tóm tắt các hạng cao su tờ xông khói (theo: The Green Book - 1969)

RSS 1

 Sạch, khô, chắc, rải rác bọt khí nhỏ bằng đầu kim, không phồng giộp, không có cát, vật lạ, không bị sấy chưa chín.

RSS 2

 Mốc khô không được quá 5%, sạch, khô, chắc, rải rác bọt khí, chấp nhận lẫn vỏ cây kích cở nhỏ, không phồng giộp, không   có cát, vật lạ, không bị sấy chưa chín.

RSS 3

 Mốc khô không được quá 10%, sạch, khô, chắc, rải rác bọt khí, chấp nhận lẫn vỏ cây kích cở nhỏ, không phồng giộp, không có cát, vật lạ, không bị sấy chưa chín.

RSS 4

 Mốc khô không được quá 20%, sạch, khô, chắc, rải rác bọt khí, chấp nhận lẫn vỏ cây kích cở vừa, không phồng giộp, không có cát, vật lạ.

RSS 5

 Mốc khô không được quá 30%, sạch, khô, chắc, rải rác bọt khí, chấp nhận lẫn vỏ cây kích cở lớn, phồng giộp nhỏ, không có cát, vật lạ quá mức cho phép.


ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ