logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
221 Loại văn bản: Nghị định - Số: 182/2013/NĐ-CP
Nghị định : v/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Nơi ban hành: Chính phủ
182/2013/NĐ-CP (14/11/2013)
247 KB
222 Loại văn bản: Nghị định - Số: 172/2013/NĐ-CP
Nghị định : Về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH MTV là công ty con của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Chính phủ
172/2013/NĐ-CP (13/11/2013)
957 KB
223 Loại văn bản: Nghị định - Số: 170/2013/NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ
Nơi ban hành: Chính phủ
170/2013/NĐ-CP (13/11/2013)
622 KB
224 Loại văn bản: Nghị định - Số: 164/2013/NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi. bổ sung một số điều Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
Nơi ban hành: Chính phủ
164/2013/NĐ-CP (12/11/2013)
273 KB
225 Loại văn bản: Thông tư - Số: 158/2013-TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
158/2013-TT-BTC (13/11/2013)
564 KB
226 Loại văn bản: Thông tư - Số: 09/2013-TT-BNV
Thông tư : Quy định báo cáo thống kê công tác Văn thư lưu trữ và Tài liệu lưu trữ
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
09/2013-TT-BNV (31/10/2013)
906 KB
227 Loại văn bản: Thông tư - Số: 26/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
26/2013/TT-BLĐTBXH (18/11/2013)
361 KB
228 Loại văn bản: Thông tư - Số: 25/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
25/2013/TT-BLĐTBXH (18/11/2013)
291 KB
229 Loại văn bản: Thông tư - Số: 157/2013/TT-BTC
Thông tư : Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
157/2013/TT-BTC (11/11/2013)
233 KB
230 Loại văn bản: Thông tư - Số: 19/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐTV hoặc Chủ tịch Cty, Kiểm soát viên, TGĐ hoặc Giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
19/2013/TT-BLĐTBXH (09/09/2013)
554 KB